تک دوره ها:

کافه عربی
تعداد جلسات : 34
1
الفبای عربی/درسنامه
2
الفبای عربی / تست
3
افعال ثلاثی مزید و مجرد / درسنامه
4
افعال ثلاثی مزید و مجرد / تست
5
بررسی انواع جمله و نقش های آن/ درسنامه
6
بررسی انواع جمله و نقش های آن / تست
7
مبنی و معرب/درسنامه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
8
مبنی و معرب/تست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
9
اعداد /درسنامه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
10
اعداد /تست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
11
اعداد /تکمیلی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
12
نون وقایه و جار و مجرور /درسنامه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
13
نون وقایه و جار و مجرور /تست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
14
انواع اسم 1/ درسنامه
15
انواع اسم 1/ تست
16
انواع اسم 2 / درسنامه
17
انواع اسم /تست
18
ساختار شرط/ درسنامه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
19
ساختار شرط / تست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
20
معرفه و نکره/ درسنامه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
21
معرفه و نکره/ تست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
22
جمله وصفیه/درسنامه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
23
جمله وصفیه/تست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
24
اعراب فعل مضارع / درسنامه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
25
اعراب فعل مضارع/ تست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
26
افعال ناقصه /درسنامه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
27
افعال ناقصه/تست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
28
حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس /درسنامه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
29
حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس/تست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
30
حال /درسنامه
31
حال/تست
32
مستثنی/درسنامه
33
مستثنی/تست
34
مفعول مطلق/درسنامه
35
مفعول مطلق/تست
36
منادا /درسنامه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
37
منادا /تست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
38
ترجمه / درسنامه
39
ترجمه / تست
40
درک مطلب و تحلیل صرفی
41
الفبای عربی / آزمون 1
42
الفبای عربی / آزمون 2
43
افعال ثلاثی مزید و مجرد/ آزمون 1
44
افعال ثلاثی مزید و مجرد /آزمون 2
45
بررسی انواع جمله و نقش های آن / آزمون 1
46
بررسی انواع جمله و نقش های آن / آزمون 2
47
مبنی و معرب/ آزمون 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
48
اعداد / آزمون 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
49
اعداد / آزمون 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
50
نون وقایه و جار و مجرور/ آزمون 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
51
انواع اسم / آزمون 1
52
انواع اسم / آزمون2
53
انواع اسم / آزمون 3
54
ساختار شرط / آزمون 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
55
ساختار شرط / آزمون 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
56
معرفه و نکره/ آزمون 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
57
جمله وصفیه / آزمون 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
58
اعراب فعل مضارع/ افعال ناقصه/ آزمون 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
59
اعراب فعل مضارع/ افعال ناقصه/ آزمون 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
60
حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس / آزمون 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
61
حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس / آزمون 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
62
حال/آزمون 1
63
حال/ آزمون 2
64
مستثنی/ آزمون 1
65
مستثنی/ آزمون 2
66
مفعول مطلق/ آزمون 1
67
مفعول مطلق/ آزمون 2
68
منادا/ آزمون 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
69
آزمون جامع 1/ پایه دهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
70
آزمون جامع 2 / پایه دهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
71
آزمون جامع 3 / پایه یازدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
72
آزمون جامع 4 / پایه یازدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
73
آزمون جامع 5/ پایه دوازدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
74
آزمون جامع 6 / پایه دوازدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
75
آزمون جامع 7
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
76
آزمون جامع 8
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
77
آزمون جامع 9
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
78
آزمون جامع 10
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
79
کنکور سراسری 98/ تجربی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
80
کنکور سراسری 98/ ریاضی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
81
کنکور سراسری 98/ انسانی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
82
کنکور سراسری 98/ هنر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
83
کنکور سراسری 98/ زبان
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
84
کنکور سراسری 98/ خارج کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
85
کنکور سراسری 98/ انسانی/ خارج کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
86
کنکور سراسری 98/ اختصاصی انسانی/ داخل کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
87
کنکور سراسری 98/ اختصاصی انسانی/ خارج کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
88
کنکور سراسری 99/ تجربی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
89
کنکور سراسری 99/ ریاضی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
90
کنکور سراسری 99/ انسانی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
91
کنکور سراسری 99/ هنر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
92
کنکور سراسری 99/ زبان
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
93
کنکور سراسری 99 / خارج کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
94
کنکور سراسری 99/ انسانی/ خارج کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
95
کنکور سراسری 99/ اختصاصی انسانی/ داخل کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
96
کنکور سراسری 99/ اختصاصی انسانی/ خارج کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
97
کنکور سراسری 1400/ تجربی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
98
کنکور سراسری 1400/ ریاضی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
99
کنکور سراسری 1400/ انسانی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
100
کنکور سراسری 1400/ هنر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
101
کنکور سراسری 1400/ زبان
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
102
کنکور سراسری 1400/ خارج کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
103
کنکور سراسری 1400/ انسانی/ خارج کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
104
کنکور سراسری 1400/ اختصاصی انسانی/ داخل کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
105
کنکور سراسری 1400/ اختصاصی انسانی/ خارج کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
زیست
تعداد جلسات : 35
1
زیست دهم / فصل اول - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
2
زیست دهم / فصل اول - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
3
زیست دهم / فصل اول - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
4
زیست دهم / فصل اول - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
5
زیست دهم / فصل دوم - بخش اول
6
زیست دهم / فصل دوم - بخش دوم
7
زیست دهم / فصل دوم - بخش سوم
8
زیست دهم / فصل دوم - بخش چهارم
9
زیست دهم / فصل دوم - بخش پنجم
10
زیست دهم / فصل سوم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
11
زیست دهم / فصل سوم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
12
زیست دهم / فصل سوم - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
13
زیست دهم / فصل چهارم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
14
زیست دهم / فصل چهارم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
15
زیست دهم / فصل چهارم - بحش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
16
زیست دهم / فصل چهارم - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
17
زیست دهم / فصل چهارم - بخش پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
18
زیست دهم / فصل چهارم - بخش ششم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
19
زیست دهم / فصل پنجم - بخش اول
20
زیست دهم / فصل پنجم - بخش دوم
21
زیست دهم / آزمون فیزیو - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
22
زیست دهم / آزمون فیزیو - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
23
زیست دهم / آزمون فیزیو - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
24
زیست دوازدهم / فصل اول - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
25
زیست دوازدهم / فصل اول - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
26
زیست دوازدهم / فصل اول - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
27
زیست دوازدهم / فصل اول - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
28
زیست دوازدهم / فصل اول - بخش پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
29
زیست دوازدهم / فصل دوم - بخش اول
30
زیست دوازدهم / فصل دوم - بخش دوم
31
زیست دوازدهم / فصل دوم - بخش سوم
32
زیست دوازدهم / فصل دوم - بخش چهارم
33
زیست دوازدهم / فصل دوم - بخش پنجم
34
زیست دوازدهم / فصل سوم - بخش اول
35
زیست دوازدهم / فصل سوم - بخش دوم
36
زیست دوازدهم / فصل سوم - بخش سوم
37
زیست دوازدهم / فصل چهارم - بخش اول
38
زیست دوازدهم / فصل چهارم - بخش دوم
39
زیست دوازدهم / فصل چهارم - بخش سوم
40
زیست دوازدهم / آزمون ژنتیک - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
41
زیست دوازدهم / آزمون ژنتیک - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
42
زیست دوازدهم / آزمون ژنتیک - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
43
زیست دهم / فصل ششم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
44
زیست دهم / فصل ششم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
45
زیست دهم / فصل ششم - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
46
زیست دهم / فصل هفتم - بخش اول
47
زیست دهم / فصل هفتم - بخش دوم
48
زیست یازدهم / فصل هشتم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
49
زیست یازدهم / فصل هشتم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
50
زیست یازدهم / فصل هشتم - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
51
زیست یازدهم / فصل هشتم - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
52
زیست یازدهم / فصل نهم - بخش اول
53
زیست یازدهم / فصل نهم - بخش دوم
54
زیست یازدهم / فصل نهم - بخش سوم
55
زیست دوازدهم / فصل ششم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
56
زیست دوازدهم / فصل ششم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
57
زیست دوازدهم / فصل ششم - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
58
زیست دوازدهم / فصل ششم - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
59
آزمون گیاهی / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
60
آزمون گیاهی / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
61
آزمون گیاهی / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
62
زیست یازدهم / فصل اول - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
63
زیست یازدهم / فصل اول - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
64
زیست یازدهم / فصل اول - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
65
زیست یازدهم / فصل اول - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
66
زیست یازدهم / فصل دوم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
67
زیست یازدهم / فصل دوم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
68
زیست یازدهم / فصل دوم - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
69
زیست یازدهم / فصل دوم - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
70
زیست یازدهم / فصل دوم - بخش پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
71
زیست یازدهم / فصل سوم- بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
72
زیست یازدهم / فصل سوم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
73
زیست یازدهم / فصل سوم - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
74
زیست یازدهم / فصل سوم - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
75
زیست یازدهم / فصل چهارم - بخش اول
76
زیست یازدهم / فصل چهارم - بخش دوم
77
زیست یازدهم / فصل چهارم - بخش سوم
78
زیست یازدهم / فصل پنجم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
79
زیست یازدهم / فصل پنجم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
80
زیست یازدهم / فصل پنجم - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
81
زیست یازدهم / فصل پنجم - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
82
زیست یازدهم / فصل پنجم - بخش پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
83
زیست یازدهم / فصل ششم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
84
زیست یازدهم / فصل ششم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
85
زیست یازدهم / فصل ششم - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
86
زیست یازدهم / فصل ششم - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
87
زیست یازدهم / فصل هفتم - بخش اول
88
زیست یازدهم / فصل هفتم - بخش دوم
89
زیست یازدهم / فصل هفتم - بخش سوم
90
زیست یازدهم / فصل هفتم - بخش چهارم
91
زیست یازدهم / فصل هفتم - بخش پنجم
92
زیست یازدهم / فصل هفتم - بخش ششم
93
زیست یازدهم / آزمون فیزیو - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
94
زیست یازدهم / آزمون فیزیو - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
95
زیست یازدهم / آزمون فیزیو - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
96
زیست دوازدهم / فصل پنجم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
97
زیست دوازدهم / فصل پنجم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
98
زیست دوازدهم / فصل پنجم - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
99
زیست دوازدهم / فصل پنجم - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
100
زیست دوازدهم / فصل هفتم - بخش اول
101
زیست دوازدهم / فصل هفتم - بخش دوم
102
زیست دوازدهم / فصل هفتم - بخش سوم
103
زیست دوازدهم / فصل هشتم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
104
زیست دوازدهم / فصل هشتم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
105
زیست دوازدهم / فصل هشتم - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
106
آزمون جامع اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
107
آزمون جامع دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
شیمی
تعداد جلسات : 42
1
مقدمات پاک کنندگی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
2
چربی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
3
صابون + انواع مخلوط ها + مراحل پاک شدن لکه چربی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
4
عوامل موثر بر پاک کنندگی و غیر صابونی ها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
5
پاک کننده خورنده - مقدمات اسید و باز
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
6
اسید و باز + رسانایی الکتریکی + قدرت اسیدی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
7
تعادل + درجه یونش + ثابت یونش
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
8
مسائل ترکیبی - درجه و ثابت یونش
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
9
قدرت اسید ها - تعارف اولیه PH
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
10
مسائل PH / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
11
مسائل PH / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
12
بازها و عملکرد شوینده های خورنده
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
13
شیمی دوازدهم / فصل دوم - مقدمات الکتروشیمی و اکسایش/کاهش
14
شیمی دوازدهم / فصل دوم + واکنش فلز و قدرت فلزها
15
الکتروشیمی / سلول گالوانی
16
الکتروشیمی / پتانسیل کاهشی + مقایسه قدرت اکسندگی + کاهندگی گونه ها در واکنش
17
الکتروشیمی / انجام پذیر بودن یا نبودن واکنش ها
18
الکتروشیمی / تعیین عدد اکسایش
19
الکتروشیمی / سلول سوختی - موازنه از طریق اکسایش و کاهش
20
الکتروشیمی / خوردگی آهن - آهن گالوانیزه و حلبی
21
الکتروشیمی / برقکافت NaCl مذاب - برقکافت آب
22
الکتروشیمی / آبکاری و تهیه آلومینیوم
23
شیمی دهم / فصل اول - پیدایش عناصر
24
شیمی دهم / فصل اول - طبقه بندی و جرم اتمی عناصر
25
شیمی دهم / فصل اول - جرم اتمی میانگین و مسائل آن
26
شیمی دهم / فصل اول - نشر نور و طبف نشری + ساختار اتم
27
شیمی دهم / فصل اول - توزیع الکترون در لایه و زیر لایه + آرایش الکترونی
28
شیمی دهم / فصل اول - بررسی لایه ظرفیت و تبدیل اتم ها به یون
29
شیمی یازدهم / فصل اول - تعارف فلز ، نافلز ، شبه فلز - خصوصیات عناصر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
30
شیمی یازدهم / فصل اول - بررسی تست های فلز و نافلز - شبه فلز و خصوصیات عناصر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
31
شیمی دهم / فصل دوم - هواکره - تقطیر هوای مایع - هلیم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
32
شیمی دهم / فصل دوم - نام گذاری ترکیب ها و قواعد لوییس
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
33
شیمی دهم / فصل دوم - ادامه قواعد لوییس
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
34
شیمی دهم / فصل دوم - اکسیدهای فلزی و نافلزی - موازنه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
35
شیمی دهم / فصل دوم - شیمی سبز - اثر گلخانه ای
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
36
شیمی دهم / فصل دوم - قانون گازها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
37
شیمی دهم / فصل دوم - اوزون و هابر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
38
استوکیومتری / بررسی درصد جرمی + روابط مول-گرم بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
39
استوکیومتری / روابط مول-گرم بخش دوم + درصد خلوص و بازده
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
40
استوکیومتری / کاهش جرم صورت گرفته + چند واکنشی ها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
41
استوکیومتری / همراه با معادله + شرایط استاندارد گازها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
42
استوکیومتری / ادامه تست های stp
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
43
استوکیومتری / شرایط غیر استاندارد گازها - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
44
استوکیومتری / شرایط غیر استاندارد گازها - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
45
استوکیومتری / مسائل میزان پیشرفت و استوکیومتری در فرمول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
46
شیمی دهم / فصل سوم - محلول + آب دریا و فرمول نویسی با یون های چند اتمی
47
شیمی دهم / فصل سوم - بررسی روابط ppm و حل مسائل آن
48
شیمی دهم / فصل سوم - درصد جرمی محلول + غلظت مولار-بخش اول
49
شیمی دهم / فصل سوم - غلظت مولار-بخش دوم
50
شیمی دهم / فصل سوم - انحلال پذیری و مسائل آن
51
شیمی دهم / فصل سوم - طبیعت در مولکول وتاثیر آن بر رفتار ماده
52
شیمی دهم / فصل سوم - بررسی نیروهای مولکولی
53
شیمی دهم / فصل سوم - فرایند انحلال + اسمز و روش های تسفیه آب
54
شیمی آلی / مقدمات و نام گذاری آلکان ها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
55
شیمی آلی / خصوصیات آلکان ها و مسائل آنها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
56
شیمی آلی / آلکن و آلکین و مسائل ترکیبی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
57
شیمی آلی / بررسی گروه های عاملی مختلف
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
58
ترموشیمی / تعاریف دما + گرمای واکنش + انواع ظرفیت گرمایی
59
ترموشیمی / دمای تعادل و آنتالپی سوختن و انحلال
60
ترموشیمی / گرمای مبادله شده در یک فرایند
61
ترموشیمی / آنتالپی سوختن + ارزش سوختی
62
ترموشیمی / نمودارهای گرماده و گرماگیر
63
ترموشیمی / قانون هس
64
سینتیک شیمیایی / مفاهیم اولیه + تست سرعت-بخش اول
65
سینتیک شیمیایی / تست سرعت-بخش دوم
66
سینتیک شیمیایی / تست سرعت-بخش سوم
67
سینتیک شیمیایی / تست سرعت-بخش چهارم
68
شیمی دوازدهم / فصل سوم - انواع ترکیب ها + درصد جرمی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
69
شیمی دوازدهم / فصل سوم - سیلیس + الماس + گرافیت
70
شیمی دوازدهم / فصل سوم - ترکیب های مولکولی + قطبیت در مولکول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
71
شیمی دوازدهم / فصل سوم - ترکیب یونی + عدد کئوردیناسیون + شعاع اتمی و یونی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
72
شیمی دوازدهم / فصل سوم - انرژی فروپاشی شبکه
73
شیمی دوازدهم / فصل سوم / شبکه بلوری فلزها + رنگ نماد زیبایی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
74
شیمی دوازدهم / فصل 4 - آلاینده ها + انرژی فعالسازی
75
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - کاتالیزگر و مبدل کاتالیستی
76
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - اصل لوشاتلیه-بخش اول
77
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - اصل لوشاتلیه-بخش دوم
78
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - ثابت تعادل
79
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - PET
80
پلیمر / تعارف اولیه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
81
پلیمر / مسائل مربوط به پلیمرهای افزایشی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
82
پلیمر / اسید + الکل +استر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
83
پلیمر / مسائل مربوط به اسید ، الکل و استر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
84
پلیمر / پلی استرها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
85
پلیمر / آمین ، آمیدها و پلی آمیدها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
فیزیک
تعداد جلسات : 42
1
تکنیک های محاسباتی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
2
مشتق گیری / مفاهیم اولیه حرکت
3
محاسبه مسافت و جا به جایی / بخش اول
4
محاسبه مسافت و جا به جایی / بخش دوم
5
نمودار مکان-زمان
6
نمودار مسافت-زمان + نمودار سرعت-زمان
7
نمودار مکان-زمان + نمودار سرعت متوسط + جا به جایی و مسافت
8
سرعت متوسط و شتای متوسط در معادله و نمودار
9
تشابه نمودار مکان-زمان و سرعت زمان خطی
10
حرکت با سرعت ثابت - سرعت نسبی
11
مسائل پیچیده سرعت ثابت
12
حرکت با شتاب ثابت
13
مسائل شتاب ثابت ، خط ترمز ، تصاعد عدیی
14
نمودار شتاب ثابت
15
دینامیک / قانون اول و دوم
16
دینامیک / قانون سوم
17
دینامیک / آسانسور + اصطکاک 1
18
دینامیک / اصطکاک 2
19
دینامیک / نیروی فنر + نیروی شناوری
20
دینامیک / میدان گرانشی + تکانه
21
نوسان / مفاهیم اولیه نوسان
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
22
نوسان / معادله های مکان-زمان و حرکت نوسانی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
23
نوسان / معادله های مکان-زمان و محاسبه بیشترین و کمترین مسافت
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
24
نوسان / انواع نوسانگرها و انرژی نوسانگر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
25
نوسان / انرژی نوسان
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
26
فشار / فشار در جامدات + نمودار فشار بر حسب عمق مایع
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
27
فشار / فشار در مایعات
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
28
فشار / لوله های U شکل
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
29
فشار / بارومتر + اصل پاسکال و نیروی شناوری
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
30
فشار / معادله پیوستگی و اصل برنولی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
31
گرما / انبساط خطی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
32
گرما / نمودار طول بر حسب دما و مسائل درصدی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
33
گرما / تغییرات چگالی و انبساط در مایعات
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
34
گرما / روابط گرما + ترکیب گرما و انباسط
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
35
گرما / دمای تعادل
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
36
گرما / دمای تعادل یخ و آب
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
37
گرما / یخی منفی و بخار
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
38
گرما / توان گرمایی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
39
کار و انرژی / انرژی جنبشی + کار
40
کار و انرژی / کار و انرژی جنبشی
41
کار و انرژی / انرژی پتانسیل
42
کار و انرژی / توان
43
الکتریسیته ساکن / قانون کولن + تعادل بار
44
الکتریسیته ساکن / مسائل کولن درصدی-نسبتی
45
الکتریسیته ساکن / میدان الکتریکی
46
الکتریسیته ساکن / تعادل در میدان انرژی و انرژی پتانسیل
47
الکتریسیته ساکن / پتانسیل الکتریکی
48
الکتریسیته ساکن / خازن
49
مدار / جریان الکتریکی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
50
مدار / مقاومت الکتریکی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
51
مدار / شدت جریان در مدار و روابط بازی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
52
مدار / ولتاژ دو سر باتری و سری موازی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
53
مدار / معادل گیری و قانون گره
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
54
مدار / تقسیم جریان - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
55
مدار / تقسیم جریان - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
56
مدار / توان در باتری
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
57
مدار / توان در مقاومت ها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
58
مدار / مدارهای تغییراتی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
59
مغناطیس / میدان مغناطیسی
60
مغناطیس / نیروی وارد بر ذره و سیم
61
مغناطیس / میدان مغناطیسی + سیم حامل جریان
62
القا / شار مغناطیسی و قانون فارادی
63
القا / قانون لنز
64
القا / خودالقا آوری
65
القا / جریان متناوب
66
موج / مفاهیم موج
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
67
موج / سرعت و انتشار موج
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
68
موج / نقش موج - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
69
موج / نقش موج - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
70
موج / امواج الکترومغناطیس
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
71
موج / امواج طولی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
72
صوت / شدت صوت - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
73
صوت / شدت صوت - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
74
صوت / اثر دوپلر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
75
صوت / پژواک
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
76
بازتاب / بازتاب نور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
77
بازتاب / ضریب شکست و بازتاب
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
78
بازتاب / رابطه اسنل-دکارت
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
79
بازتاب / شکست نور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
80
بازتاب / پاشندگی نور و شکست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
81
اتمی-هسته ای / کمیت های کوانتومی فوتون
82
اتمی-هسته ای / فوتوالکتریک
83
اتمی-هسته ای / الگوی اتمی
84
اتمی-هسته ای / الگوی اتمی بور
85
اتمی-هسته ای / پایداری هسته ای و پرتوزایی
86
اتمی-هسته ای / واپاشی
87
آزمون جامع 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
88
آزمون جامع 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
ریاضیات تجربی
تعداد جلسات : 27
1
معادله درجه دوم / بخش اول
2
معادله درجه دوم / بخش دوم
3
معادله درجه دوم / بخش سوم
4
معادله درجه دوم / بخش چهارم
5
تابع / مقدمات - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
6
تابع / مقدمات - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
7
تابع / مقدمات - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
8
تابع / مقدمات - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
9
تابع / مقدمات - بخش پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
10
انواع و انتقال تابع / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
11
انواع و انتقال تابع / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
12
تابع / یکنوایی تابع
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
13
ترکیب توابع / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
14
ترکیب توابع / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
15
اعمال جبری روی تابع
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
16
تابع وارون / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
17
تابع وارون / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
18
تابع وارون / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
19
تابع درجه 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
20
مثلثات / مقدمات مثلثات - بخش اول
21
مثلثات / مقدمات مثلثات - بخش دوم
22
مثلثات / مقدمات مثلثات - بخش سوم
23
مثلثات / نسبت های مثلثاتی 2 آلفا
24
مثلثات / معادله مثلثاتی
25
مثلثات / توابع مثلثاتی
26
مثلثات / نسبت های مثلثاتی در مثلث دلخواه
27
حد / حد در نقطه
28
حد / رفع ابهام - بخش اول
29
حد / رفع ابهام - بخش دوم
30
حد / حد بی نهایت
31
حد / حد در بی نهایت
32
حد / پیوستگی
33
مفهوم مشتق
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
34
مشتق تابع مرکب
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
35
مشتق چپ و راست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
36
مشتق / مشتق پذیری روی بازه + آهنگ تغییر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
37
مشتق / تست مشتق
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
38
کاربرد مشتق / یکنوایی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
39
کاربرد مشتق / نقطه بحرانی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
40
کاربرد مشتق / اکسترمم های نسبی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
41
کاربرد مشتق / اکسترمم مطلق
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
42
کاربرد مشتق / بهینه سازی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
43
لگارتیم / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
44
لگارتیم / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
45
مجموعه
46
دنباله
47
توان های گویا / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
48
توان های گویا / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
49
هندسه / مقدمات
50
هندسه / دایره - بخش اول
51
هندسه / دایره - بخش دوم
52
هندسه / بیضی
53
هندسه پایه / بخش اول
54
هندسه پایه / بخش دوم
55
هندسه پایه / بخش سوم
56
هندسه پایه / بخش چهارم
57
شمارش / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
58
شمارش / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
59
شمارش / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
60
احتمال / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
61
احتمال / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
62
احتمال / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
63
احتمال / بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
64
احتمال / بخش پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
65
آمار
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
66
آزمون جامع 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
67
آزمون جامع 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
68
آزمون جامع 3
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
69
آزمون جامع 4
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
70
آزمون جامع 5
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
علوم و فنون
تعداد جلسات : 17
1
مبانی عروض و قافیه
2
اوزان همسان و ناهمسان
3
اختیارات زبانی
4
اختیارات زبانی-سماعی
5
اختیارات وزنی / بخش اول
6
اختیارات وزنی / بخش دوم
7
وزن شعر نیمایی و بحرهای عروضی
8
قافیه / بخش اول
9
قافیه / بخش دوم
10
آرایه های ادبی / بخش اول
11
آرایه های ادبی / بخش دوم
12
آرایه های ادبی / بخش سوم
13
آرایه های ادبی / بخش چهارم
14
آرایه های ادبی / بخش پنجم
15
آرایه های ادبی / بخش ششم
16
آرایه های ادبی / بخش هفتم
17
آرایه های ادبی / تست های ترکیبی
18
تاریخ ادبیات و سبک شناسی دهم / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
19
تاریخ ادبیات و سبک شناسی دهم / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
20
تاریخ ادبیات و سبک شناسی یازدهم / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
21
تاریخ ادبیات و سبک شناسی یازدهم / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
22
تاریخ ادبیات و سبک شناسی یازدهم / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
23
تاریخ ادبیات و سبک شناسی دوازدهم / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
24
تاریخ ادبیات و سبک شناسی دوازدهم / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
25
تاریخ ادبیات و سبک شناسی دوازدهم / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
26
تست های طبقه بندی شده تاریخ ادبیات و سبک شناسی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
27
قرابت معنایی / بخش اول - دهم و یازدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
28
قرابت معنایی / بخش اول - دوازدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
29
آزمون جامع 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
30
آزمون جامع 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
فلسفه و منطق
تعداد جلسات : 11
1
منطق و مباحث آن
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
2
روابط میان ذهن ، زبان و خارج (لفظ و معنا)
3
مفهوم ومصداق (مفهوم کلی و جرئی)
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
4
نسبت های چهارگانه و طبقه بندی مفاهیم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
5
اقسام و شرایط تعریف
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
6
استدلال استقرائی-استقرای تمثیلی-استقرای تعمیمی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
7
استدلال استقرائی-استنتاج بهترین تبیین
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
8
قضیه حملی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
9
احکام قضایا / بخش اول
10
احکام قضایا / بخش دوم
11
قیاس اقترانی / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
12
قیاس اقترانی / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
13
منطق / درس 9 و 10
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
14
فلسفه دوازدهم / درس اول
15
فلسفه دوازدهم / درس دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
16
فلسفه دوازدهم / درس سوم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
17
فلسفه دوازدهم / درس سوم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
18
فلسفه دوازدهم / درس چهارم
19
فلسفه دوازدهم / درس پنجم
20
فلسفه دوازدهم / درس ششم
21
فلسفه دوازدهم / درس هفتم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
22
فلسفه دوازدهم / درس هشتم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
23
فلسفه دوازدهم / درس نهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
24
فلسفه دوازدهم / درس دهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
25
فلسفه دوازدهم / درس یازدهم و دوازدهم
26
فلسفه یازدهم / درس اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
27
فلسفه یازدهم / درس دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
28
فلسفه یازدهم / درس سوم
29
فلسفه یازدهم / درس چهارم
30
فلسفه یازدهم / درس پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
31
فلسفه یازدهم / درس ششم
32
فلسفه یازدهم / درس هفتم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
33
فلسفه یازدهم / درس هشتم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
34
فلسفه یازدهم / درس هشتم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
35
فلسفه یازدهم / درس نهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
36
فلسفه یازدهم / درس دهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
37
فلسفه یازدهم / درس یازدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
38
آزمون جامع 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
39
آزمون جامع 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
ریاضی انسانی
تعداد جلسات : 23
1
معادله درجه 1 / بخش اول
2
معادله درجه 1 / بخش دوم
3
معادله درجه 2 / روش های حل معادله
4
معادله درجه 2 / بخش دوم
5
معادله درجه 2 / بخش سوم
6
معادله درجه 2 / بخش چهارم
7
معادله درجه 2 / بخش پنجم
8
تابع خطی / بخش اول
9
تابع خطی / بخش دوم
10
تابع درجه 2 / سهمی - بخش اول
11
تابع درجه 2 / سهمی - بخش دوم
12
تابع درجه 2 / سهمی - بخش سوم
13
تابع درجه 2 / سهمی - بخش چهارم
14
تابع درجه 2 / سهمی - بخش پنجم
15
اصل شمارش / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
16
اصل شمارش / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
17
اصل شمارش / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
18
اصل شمارش / بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
19
اصل شمارش / بخش پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
20
احتمال / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
21
احتمال / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
22
احتمال / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
23
احتمال / بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
24
احتمال / بخش پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
25
احتمال / بخش ششم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
26
مدل سازی و دنباله / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
27
مدل سازی و دنباله / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
28
مدل سازی و دنباله / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
29
آمار / بخش اول
30
آمار / بخش دوم
31
آمار / بخش سوم
32
آمار / بخش چهارم
33
آمار / بخش پنجم
34
آمار / بخش ششم
35
آمار / بخش هفتم
36
تابع / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
37
تابع / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
38
تابع / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
39
تابع / بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
40
تابع / بخش پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
41
تابع / بخش ششم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
42
تابع / بخش هفتم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
43
دنباله / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
44
دنباله / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
45
دنباله / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
46
دنباله / بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
47
دنباله / بخش پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
48
دنباله هندسی / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
49
دنباله هندسی / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
50
دنباله هندسی / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
51
دنباله هندسی / بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
52
توان های گویا / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
53
توان های گویا / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
54
توان های گویا / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
55
توان های گویا / بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
56
تابع نمایی / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
57
تابع نمایی / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
58
منطق ، گزاره ها و استدلال ریاضی / بخش اول
59
منطق ، گزاره ها و استدلال ریاضی / بخش دوم
60
آزمون جامع 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
61
آزمون جامع 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
62
آزمون جامع 3
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
اقتصاد
تعداد جلسات : 5
1
درس اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
2
درس دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
3
درس سوم
4
درس چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
5
درس پنجم / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
6
درس پنجم / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
7
درس ششم / بخش اول
8
درس ششم / بخش دوم
9
درس 7
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
10
درس 8
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
13
درس 11 / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
14
درس 11 / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
15
درس 12
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
16
درس 13 و 14
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
17
آزمون جامع 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
18
آزمون جامع 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
جامعه شناسی
تعداد جلسات : 6
1
دهم / درس 1 تا 4
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
2
دهم / درس 5 و 6
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
3
دهم / درس 7 و 8
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
4
دهم / درس 9 و 10
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
5
دهم / درس 11 و 12
6
دهم / درس 13
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
7
دهم / درس 15 و 16 - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
8
دهم / درس 15 و 16 - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
9
یازدهم / درس 1 و 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
10
یازدهم / درس 3 و 4
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
11
یازدهم / درس 5
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
12
یازدهم / درس 6
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
13
یازدهم / درس 7
14
یازدهم / درس 8
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
15
یازدهم / درس 9 و 10
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
16
یازدهم / درس 11 و 12
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
17
یازدهم / درس 13
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
18
یازدهم / درس 14
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
19
یازدهم / درس 15
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
20
دوازدهم / درس 1 و 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
21
دوازدهم / درس 3
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
22
دوازدهم / درس 4
23
دوازدهم / درس 5
24
دوازدهم / درس 6 - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
25
دوازدهم / درس 6 - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
26
دوازدهم / درس 7
27
دوازدهم / درس 8 - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
28
دوازدهم / درس 8 - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
29
دوازدهم / درس 9
30
دوازدهم / درس 10 - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
31
دوازدهم / درس 10 - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
روانشناسی
تعداد جلسات : 10
1
فصل اول
2
فصل اول / تست های طبقه بندی شده
3
فصل دوم / بخش اول
4
فصل دوم / بخش دوم
5
فصل دوم / تست های طبقه بندی شده + فصل سوم / بخش اول
6
فصل سوم / بخش دوم
7
فصل چهارم
8
فصل چهارم / تست های طبقه بندی شده
10
فصل 5 / تست های طبقه بندی شده
11
فصل 6
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
12
فصل 6 / تست های طبقه بندی شده
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
13
فصل 7
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
14
فصل 7 / تست های طبقه بندی شده
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
15
فصل 8
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
16
فصل 8 / تست های طبقه بندی شده
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
تاریخ
تعداد جلسات : 6
1
دوزادهم / درس اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
2
دوزادهم / درس دوم
3
دوزادهم / درس سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
4
دوزادهم / درس چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
5
دوزادهم / درس پنجم
6
دوزادهم / درس ششم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
7
دوزادهم / درس هفتم + درس هشتم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
8
دوزادهم / درس هشتم - بخش اول + درس نهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
9
دوزادهم / درس دهم + درس یازدهم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
10
دوزادهم / درس یازدهم - بخش دوم + درس دوازدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
11
دهم / درس اول
12
دهم / درس دوم
13
دهم / درس سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
14
دهم / درس چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
15
دهم / درس پنجم و ششم
16
دهم / درس هفتم و هشتم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
17
دهم / درس نهم تا دوازدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
18
دهم / درس سیزدهم تا شانزدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
19
یازدهم / درس اول و دوم
20
یازدهم / درس سوم و چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
21
یازدهم / درس پنجم و ششم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
22
یازدهم / درس هفتم و هشتم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
23
یازدهم / درس نهم و دهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
24
یازدهم / درس یازدهم و دوازدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
25
یازدهم / درس سیزدهم و چهاردهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
26
یازدهم / درس پانزدهم و شانزدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
27
آزمون جامع 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
28
آزمون جامع 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
جغرافیا
تعداد جلسات : 7
1
دوازدهم / درس اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
2
دوازدهم / درس دوم
3
دوازدهم / درس سوم + فنون 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
4
دوازدهم / درس چهارم + فنون 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
5
دوازدهم / درس پنجم
6
دوازدهم / درس ششم + فنون 3
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
7
دهم / درس اول و دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
8
دهم / درس سوم و چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
9
دهم / درس پنجم
10
دهم / درس ششم + درس هفتم - بخش اول
11
دهم / درس هفتم - بخش دوم + درس هشتم
12
دهم / درس نهم و دهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
13
یازدهم / درس اول و دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
14
یازدهم / درس سوم
15
یازدهم / درس چهارم
16
یازدهم / درس پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
17
یازدهم / درس ششم + درس هفتم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
18
یازدهم / درس هفتم - بخش دوم + درس هشتم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
19
یازدهم / درس نهم و دهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
20
یازدهم / درس یازدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
21
آزمون جامع 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
22
آزمون جامع 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
شیمی
تعداد جلسات : 34
1
مقدمات پاک کنندگی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
2
چربی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
3
صابون + انواع مخلوط ها + مراحل پاک شدن لکه چربی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
4
عوامل موثر بر پاک کنندگی و غیر صابونی ها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
5
پاک کننده خورنده - مقدمات اسید و باز
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
6
اسید و باز + رسانایی الکتریکی + قدرت اسیدی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
7
تعادل + درجه یونش + ثابت یونش
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
8
مسائل ترکیبی - درجه و ثابت یونش
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
9
قدرت اسید ها - تعارف اولیه PH
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
10
مسائل PH / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
11
مسائل PH / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
12
بازها و عملکرد شوینده های خورنده
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
13
شیمی دوازدهم / فصل دوم - مقدمات الکتروشیمی و اکسایش/کاهش
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
14
شیمی دوازدهم / فصل دوم + واکنش فلز و قدرت فلزها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
15
الکتروشیمی / سلول گالوانی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
16
الکتروشیمی / پتانسیل کاهشی + مقایسه قدرت اکسندگی + کاهندگی گونه ها در واکنش
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
17
الکتروشیمی / انجام پذیر بودن یا نبودن واکنش ها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
18
الکتروشیمی / تعیین عدد اکسایش
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
19
الکتروشیمی / سلول سوختی - موازنه از طریق اکسایش و کاهش
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
20
الکتروشیمی / خوردگی آهن - آهن گالوانیزه و حلبی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
21
الکتروشیمی / برقکافت NaCl مذاب - برقکافت آب
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
22
الکتروشیمی / آبکاری و تهیه آلومینیوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
23
شیمی دهم / فصل اول - پیدایش عناصر
24
شیمی دهم / فصل اول - طبقه بندی و جرم اتمی عناصر
25
شیمی دهم / فصل اول - جرم اتمی میانگین و مسائل آن
26
شیمی دهم / فصل اول - نشر نور و طبف نشری + ساختار اتم
27
شیمی دهم / فصل اول - توزیع الکترون در لایه و زیر لایه + آرایش الکترونی
28
شیمی دهم / فصل اول - بررسی لایه ظرفیت و تبدیل اتم ها به یون
29
شیمی یازدهم / فصل اول - تعارف فلز ، نافلز ، شبه فلز - خصوصیات عناصر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
30
شیمی یازدهم / فصل اول - بررسی تست های فلز و نافلز - شبه فلز و خصوصیات عناصر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
31
شیمی دهم / فصل دوم - هواکره - تقطیر هوای مایع - هلیم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
32
شیمی دهم / فصل دوم - نام گذاری ترکیب ها و قواعد لوییس
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
33
شیمی دهم / فصل دوم - ادامه قواعد لوییس
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
34
شیمی دهم / فصل دوم - اکسیدهای فلزی و نافلزی - موازنه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
35
شیمی دهم / فصل دوم - شیمی سبز - اثر گلخانه ای
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
36
شیمی دهم / فصل دوم - قانون گازها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
37
شیمی دهم / فصل دوم - اوزون و هابر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
38
استوکیومتری / بررسی درصد جرمی + روابط مول-گرم بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
39
استوکیومتری / روابط مول-گرم بخش دوم + درصد خلوص و بازده
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
40
استوکیومتری / کاهش جرم صورت گرفته + چند واکنشی ها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
41
استوکیومتری / همراه با معادله + شرایط استاندارد گازها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
42
استوکیومتری / ادامه تست های stp
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
43
استوکیومتری / شرایط غیر استاندارد گازها - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
44
استوکیومتری / شرایط غیر استاندارد گازها - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
45
استوکیومتری / مسائل میزان پیشرفت و استوکیومتری در فرمول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
46
شیمی دهم / فصل سوم - محلول + آب دریا و فرمول نویسی با یون های چند اتمی
47
شیمی دهم / فصل سوم - بررسی روابط ppm و حل مسائل آن
48
شیمی دهم / فصل سوم - درصد جرمی محلول + غلظت مولار-بخش اول
49
شیمی دهم / فصل سوم - غلظت مولار-بخش دوم
50
شیمی دهم / فصل سوم - انحلال پذیری و مسائل آن
51
شیمی دهم / فصل سوم - طبیعت در مولکول وتاثیر آن بر رفتار ماده
52
شیمی دهم / فصل سوم - بررسی نیروهای مولکولی
53
شیمی دهم / فصل سوم - فرایند انحلال + اسمز و روش های تسفیه آب
54
شیمی آلی / مقدمات و نام گذاری آلکان ها
55
شیمی آلی / خصوصیات آلکان ها و مسائل آنها
56
شیمی آلی / آلکن و آلکین و مسائل ترکیبی
57
شیمی آلی / بررسی گروه های عاملی مختلف
58
ترموشیمی / تعاریف دما + گرمای واکنش + انواع ظرفیت گرمایی
59
ترموشیمی / دمای تعادل و آنتالپی سوختن و انحلال
60
ترموشیمی / گرمای مبادله شده در یک فرایند
61
ترموشیمی / آنتالپی سوختن + ارزش سوختی
62
ترموشیمی / نمودارهای گرماده و گرماگیر
63
ترموشیمی / قانون هس
64
سینتیک شیمیایی / مفاهیم اولیه + تست سرعت-بخش اول
65
سینتیک شیمیایی / تست سرعت-بخش دوم
66
سینتیک شیمیایی / تست سرعت-بخش سوم
67
سینتیک شیمیایی / تست سرعت-بخش چهارم
68
شیمی دوازدهم / فصل سوم - انواع ترکیب ها + درصد جرمی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
69
شیمی دوازدهم / فصل سوم - سیلیس + الماس + گرافیت
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
70
شیمی دوازدهم / فصل سوم - ترکیب های مولکولی + قطبیت در مولکول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
71
شیمی دوازدهم / فصل سوم - ترکیب یونی + عدد کئوردیناسیون + شعاع اتمی و یونی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
72
شیمی دوازدهم / فصل سوم - انرژی فروپاشی شبکه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
73
شیمی دوازدهم / فصل سوم / شبکه بلوری فلزها + رنگ نماد زیبایی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
74
شیمی دوازدهم / فصل 4 - آلاینده ها + انرژی فعالسازی
75
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - کاتالیزگر و مبدل کاتالیستی
76
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - اصل لوشاتلیه-بخش اول
77
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - اصل لوشاتلیه-بخش دوم
78
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - ثابت تعادل
79
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - PET
80
پلیمر / تعارف اولیه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
81
پلیمر / مسائل مربوط به پلیمرهای افزایشی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
82
پلیمر / اسید + الکل +استر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
83
پلیمر / مسائل مربوط به اسید ، الکل و استر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
84
پلیمر / پلی استرها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
85
پلیمر / آمین ، آمیدها و پلی آمیدها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست