×

خرید دوره جامع بیگ بنگ60 رشته ریاضی

قیمت: 3,900,000 تومان

نهایی کردن سفارش خرید اقساطی

لوگوی بیگ بنگ میلاد ناصح زاده - کافه کنکور دوره جامع بیگ بنگ60 رشته ریاضی

قیمت: 7,800,000 تومان
قیمت نهایی : 3,900,000

ویدیو تک درس بیگ بنگ استاد میلاد ناصح زاده - کافه کنکور

تک دوره ها:

شیمی
تعداد جلسات : 34
1
مقدمات پاک کنندگی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
2
چربی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
3
صابون + انواع مخلوط ها + مراحل پاک شدن لکه چربی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
4
عوامل موثر بر پاک کنندگی و غیر صابونی ها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
5
پاک کننده خورنده - مقدمات اسید و باز
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
6
اسید و باز + رسانایی الکتریکی + قدرت اسیدی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
7
تعادل + درجه یونش + ثابت یونش
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
8
مسائل ترکیبی - درجه و ثابت یونش
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
9
قدرت اسید ها - تعارف اولیه PH
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
10
مسائل PH / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
11
مسائل PH / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
12
بازها و عملکرد شوینده های خورنده
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
13
شیمی دوازدهم / فصل دوم - مقدمات الکتروشیمی و اکسایش/کاهش
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
14
شیمی دوازدهم / فصل دوم + واکنش فلز و قدرت فلزها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
15
الکتروشیمی / سلول گالوانی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
16
الکتروشیمی / پتانسیل کاهشی + مقایسه قدرت اکسندگی + کاهندگی گونه ها در واکنش
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
17
الکتروشیمی / انجام پذیر بودن یا نبودن واکنش ها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
18
الکتروشیمی / تعیین عدد اکسایش
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
19
الکتروشیمی / سلول سوختی - موازنه از طریق اکسایش و کاهش
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
20
الکتروشیمی / خوردگی آهن - آهن گالوانیزه و حلبی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
21
الکتروشیمی / برقکافت NaCl مذاب - برقکافت آب
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
22
الکتروشیمی / آبکاری و تهیه آلومینیوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
23
شیمی دهم / فصل اول - پیدایش عناصر
24
شیمی دهم / فصل اول - طبقه بندی و جرم اتمی عناصر
25
شیمی دهم / فصل اول - جرم اتمی میانگین و مسائل آن
26
شیمی دهم / فصل اول - نشر نور و طبف نشری + ساختار اتم
27
شیمی دهم / فصل اول - توزیع الکترون در لایه و زیر لایه + آرایش الکترونی
28
شیمی دهم / فصل اول - بررسی لایه ظرفیت و تبدیل اتم ها به یون
29
شیمی یازدهم / فصل اول - تعارف فلز ، نافلز ، شبه فلز - خصوصیات عناصر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
30
شیمی یازدهم / فصل اول - بررسی تست های فلز و نافلز - شبه فلز و خصوصیات عناصر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
31
شیمی دهم / فصل دوم - هواکره - تقطیر هوای مایع - هلیم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
32
شیمی دهم / فصل دوم - نام گذاری ترکیب ها و قواعد لوییس
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
33
شیمی دهم / فصل دوم - ادامه قواعد لوییس
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
34
شیمی دهم / فصل دوم - اکسیدهای فلزی و نافلزی - موازنه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
35
شیمی دهم / فصل دوم - شیمی سبز - اثر گلخانه ای
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
36
شیمی دهم / فصل دوم - قانون گازها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
37
شیمی دهم / فصل دوم - اوزون و هابر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
38
استوکیومتری / بررسی درصد جرمی + روابط مول-گرم بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
39
استوکیومتری / روابط مول-گرم بخش دوم + درصد خلوص و بازده
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
40
استوکیومتری / کاهش جرم صورت گرفته + چند واکنشی ها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
41
استوکیومتری / همراه با معادله + شرایط استاندارد گازها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
42
استوکیومتری / ادامه تست های stp
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
43
استوکیومتری / شرایط غیر استاندارد گازها - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
44
استوکیومتری / شرایط غیر استاندارد گازها - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
45
استوکیومتری / مسائل میزان پیشرفت و استوکیومتری در فرمول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
46
شیمی دهم / فصل سوم - محلول + آب دریا و فرمول نویسی با یون های چند اتمی
47
شیمی دهم / فصل سوم - بررسی روابط ppm و حل مسائل آن
48
شیمی دهم / فصل سوم - درصد جرمی محلول + غلظت مولار-بخش اول
49
شیمی دهم / فصل سوم - غلظت مولار-بخش دوم
50
شیمی دهم / فصل سوم - انحلال پذیری و مسائل آن
51
شیمی دهم / فصل سوم - طبیعت در مولکول وتاثیر آن بر رفتار ماده
52
شیمی دهم / فصل سوم - بررسی نیروهای مولکولی
53
شیمی دهم / فصل سوم - فرایند انحلال + اسمز و روش های تسفیه آب
54
شیمی آلی / مقدمات و نام گذاری آلکان ها
55
شیمی آلی / خصوصیات آلکان ها و مسائل آنها
56
شیمی آلی / آلکن و آلکین و مسائل ترکیبی
57
شیمی آلی / بررسی گروه های عاملی مختلف
58
ترموشیمی / تعاریف دما + گرمای واکنش + انواع ظرفیت گرمایی
59
ترموشیمی / دمای تعادل و آنتالپی سوختن و انحلال
60
ترموشیمی / گرمای مبادله شده در یک فرایند
61
ترموشیمی / آنتالپی سوختن + ارزش سوختی
62
ترموشیمی / نمودارهای گرماده و گرماگیر
63
ترموشیمی / قانون هس
64
سینتیک شیمیایی / مفاهیم اولیه + تست سرعت-بخش اول
65
سینتیک شیمیایی / تست سرعت-بخش دوم
66
سینتیک شیمیایی / تست سرعت-بخش سوم
67
سینتیک شیمیایی / تست سرعت-بخش چهارم
68
شیمی دوازدهم / فصل سوم - انواع ترکیب ها + درصد جرمی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
69
شیمی دوازدهم / فصل سوم - سیلیس + الماس + گرافیت
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
70
شیمی دوازدهم / فصل سوم - ترکیب های مولکولی + قطبیت در مولکول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
71
شیمی دوازدهم / فصل سوم - ترکیب یونی + عدد کئوردیناسیون + شعاع اتمی و یونی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
72
شیمی دوازدهم / فصل سوم - انرژی فروپاشی شبکه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
73
شیمی دوازدهم / فصل سوم / شبکه بلوری فلزها + رنگ نماد زیبایی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
74
شیمی دوازدهم / فصل 4 - آلاینده ها + انرژی فعالسازی
75
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - کاتالیزگر و مبدل کاتالیستی
76
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - اصل لوشاتلیه-بخش اول
77
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - اصل لوشاتلیه-بخش دوم
78
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - ثابت تعادل
79
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - PET
80
پلیمر / تعارف اولیه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
81
پلیمر / مسائل مربوط به پلیمرهای افزایشی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
82
پلیمر / اسید + الکل +استر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
83
پلیمر / مسائل مربوط به اسید ، الکل و استر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
84
پلیمر / پلی استرها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
85
پلیمر / آمین ، آمیدها و پلی آمیدها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
فیزیک
تعداد جلسات : 42
1
تکنیک های محاسباتی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
2
مشتق گیری / مفاهیم اولیه حرکت
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
3
محاسبه مسافت و جا به جایی / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
4
محاسبه مسافت و جا به جایی / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
5
نمودار مکان-زمان
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
6
نمودار مسافت-زمان + نمودار سرعت-زمان
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
7
نمودار مکان-زمان + نمودار سرعت متوسط + جا به جایی و مسافت
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
8
سرعت متوسط و شتای متوسط در معادله و نمودار
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
9
تشابه نمودار مکان-زمان و سرعت زمان خطی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
10
حرکت با سرعت ثابت - سرعت نسبی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
11
مسائل پیچیده سرعت ثابت
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
12
حرکت با شتاب ثابت
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
13
مسائل شتاب ثابت ، خط ترمز ، تصاعد عدیی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
14
نمودار شتاب ثابت
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
15
دینامیک / قانون اول و دوم
16
دینامیک / قانون سوم
17
دینامیک / آسانسور + اصطکاک 1
18
دینامیک / اصطکاک 2
19
دینامیک / نیروی فنر + نیروی شناوری
20
دینامیک / میدان گرانشی + تکانه
21
نوسان / مفاهیم اولیه نوسان
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
22
نوسان / معادله های مکان-زمان و حرکت نوسانی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
23
نوسان / معادله های مکان-زمان و محاسبه بیشترین و کمترین مسافت
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
24
نوسان / انواع نوسانگرها و انرژی نوسانگر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
25
نوسان / انرژی نوسان
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
26
فشار / فشار در جامدات + نمودار فشار بر حسب عمق مایع
27
فشار / فشار در مایعات
28
فشار / لوله های U شکل
29
فشار / بارومتر + اصل پاسکال و نیروی شناوری
30
فشار / معادله پیوستگی و اصل برنولی
31
گرما / انبساط خطی
32
گرما / نمودار طول بر حسب دما و مسائل درصدی
33
گرما / تغییرات چگالی و انبساط در مایعات
34
گرما / روابط گرما + ترکیب گرما و انباسط
35
گرما / دمای تعادل
36
گرما / دمای تعادل یخ و آب
37
گرما / یخی منفی و بخار
38
گرما / توان گرمایی
39
کار و انرژی / انرژی جنبشی + کار
40
کار و انرژی / کار و انرژی جنبشی
41
کار و انرژی / انرژی پتانسیل
42
کار و انرژی / توان
43
الکتریسیته ساکن / قانون کولن + تعادل بار
44
الکتریسیته ساکن / مسائل کولن درصدی-نسبتی
45
الکتریسیته ساکن / میدان الکتریکی
46
الکتریسیته ساکن / تعادل در میدان انرژی و انرژی پتانسیل
47
الکتریسیته ساکن / پتانسیل الکتریکی
48
الکتریسیته ساکن / خازن
49
مدار / جریان الکتریکی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
50
مدار / مقاومت الکتریکی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
51
مدار / شدت جریان در مدار و روابط بازی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
52
مدار / ولتاژ دو سر باتری و سری موازی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
53
مدار / معادل گیری و قانون گره
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
54
مدار / تقسیم جریان - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
55
مدار / تقسیم جریان - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
56
مدار / توان در باتری
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
57
مدار / توان در مقاومت ها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
58
مدار / مدارهای تغییراتی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
59
مغناطیس / میدان مغناطیسی
60
مغناطیس / نیروی وارد بر ذره و سیم
61
مغناطیس / میدان مغناطیسی + سیم حامل جریان
62
القا / شار مغناطیسی و قانون فارادی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
63
القا / قانون لنز
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
64
القا / خودالقا آوری
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
65
القا / جریان متناوب
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
66
موج / مفاهیم موج
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
67
موج / سرعت و انتشار موج
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
68
موج / نقش موج - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
69
موج / نقش موج - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
70
موج / امواج الکترومغناطیس
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
71
موج / امواج طولی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
72
صوت / شدت صوت - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
73
صوت / شدت صوت - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
74
صوت / اثر دوپلر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
75
صوت / پژواک
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
76
بازتاب / بازتاب نور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
77
بازتاب / ضریب شکست و بازتاب
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
78
بازتاب / رابطه اسنل-دکارت
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
79
بازتاب / شکست نور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
80
بازتاب / پاشندگی نور و شکست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
81
اتمی-هسته ای / کمیت های کوانتومی فوتون
82
اتمی-هسته ای / فوتوالکتریک
83
اتمی-هسته ای / الگوی اتمی
84
اتمی-هسته ای / الگوی اتمی بور
85
اتمی-هسته ای / پایداری هسته ای و پرتوزایی
86
اتمی-هسته ای / واپاشی
87
حرکت / سقوط آزاد - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
88
حرکت / سقوط آزاد - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
89
دینامیک / حرکت دایره ای - بخش اول
90
دینامیک / حرکت دایره ای - بخش دوم
91
الکتریسیته ساکن / چگالی سطحی
92
القا / القای متقابل - مبدل ها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
93
موج / امواج ایستاده - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
94
موج / امواج ایستاده - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
95
اتمی-هسته ای / فوتوالکتریک
96
ترمودینامیک / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
97
ترمودینامیک / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
98
ترمودینامیک / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
99
ترمودینامیک / بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
100
آزمون جامع 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
101
آزمون جامع 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
حسابان
تعداد جلسات : 34
1
معادله درجه دوم - بخش اول
2
معادله درجه دوم - بخش دوم
3
معادله درجه دوم - بخش سوم
4
معادله درجه دوم - بخش چهارم
5
تابع / مقدمات - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
6
تابع / مقدمات - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
7
تابع / مقدمات - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
8
تابع / مقدمات - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
9
تابع / مقدمات - بخش پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
10
انواع و انتقال تابع / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
11
انواع و انتقال تابع / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
12
تابع / یکنوایی تابع
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
13
ترکیب توابع / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
14
ترکیب توابع / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
15
اعمال جبری روی تابع
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
16
تابع وارون / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
17
تابع وارون / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
18
تابع وارون / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
19
تابع درجه 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
20
مثلثات / مقدمات مثلثات - بخش اول
21
مثلثات / مقدمات مثلثات - بخش دوم
22
مثلثات / مقدمات مثلثات - بخش سوم
23
مثلثات / نسبت های مثلثاتی 2 آلفا
24
مثلثات / معادله مثلثاتی
25
مثلثات / توابع مثلثاتی
26
مثلثات / نسبت های مثلثاتی در مثلث دلخواه
27
حد / حد در نقطه
28
حد / رفع ابهام - بخش اول
29
حد / رفع ابهام - بخش دوم
30
حد / حد بی نهایت
31
حد / حد در بی نهایت
32
حد / پیوستگی
33
مفهوم مشتق
34
مشتق تابع مرکب
35
مشتق چپ و راست
36
مشتق / مشتق پذیری روی بازه + آهنگ تغییر
37
مشتق / تست مشتق
38
کاربرد مشتق / یکنوایی
39
کاربرد مشتق / نقطه بحرانی
40
کاربرد مشتق / اکسترمم های نسبی
41
کاربرد مشتق / اکسترمم مطلق
42
کاربرد مشتق / بهینه سازی
43
لگاریتم / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
44
لگاریتم / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
45
مجموعه
46
دنباله
47
توان های گویا / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
48
توان های گویا / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
49
مثلثات
52
کاربرد مشتق / بخش اول
53
کاربرد مشتق / بخش دوم
54
آزمون جامع 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
55
آزمون جامع 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
56
آزمون جامع 3
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
57
آزمون جامع 4
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
58
آزمون جامع 5
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
هندسه
تعداد جلسات : 12
1
مفاهیم مقدماتی ماتریس
2
توان nام + ماتریس های مربعی
3
دترمینان
4
وارون ماتریس های مربعی
5
وارون ، ویژگی ها آن و حل دستگاه
6
مکان هندسی و انواع آن
7
دایره / معادله استاندارد دایره
8
دایره / معادله ضمنی یا گستره دایره
9
دایره / اوضاع نسبی نقطه و خط نسبت به دایره
10
بیضی / تعاریف و مفاهیم
11
خروج از مرکز بیضی + سهمی / تعارف اولیه
12
سهمی / ویژگی بازتابندگی سهمی
13
حل چند تمرین مهم کتاب در درس مقاطع + فصل سوم / بردار
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
14
معرفی فضای R به توان 3 + فاصله بین دو نقطه در فضا
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
15
مجموع بردارهای مجموع و تفاضل
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
16
ویژگی های ضرب داخلی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
17
بردار تصویر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
18
ضرب داخلی دو بردار
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
19
ضرب مختلط دو بردار
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
20
ویژگی های ضرب مختلط
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
گسسته
تعداد جلسات : 20
1
انواع استدلال در ریاضی / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
2
انواع استدلال در ریاضی / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
3
بخش پذیری
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
4
«ب م م» و «ک م م»
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
5
قضیه تقسیم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
6
ادامه قضیه تقسیم - هم نهشتی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
7
هم نهشتی - ویژگی ها - باقی مانده اعداد توان دار
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
8
ادامه هم نهشتی - معادله هم نهشتی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
9
هم نهشتی - معادلات سیالات
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
10
فصل دوم / گراف - تعاریف و ویژگی ها
11
فصل دوم / گراف - گراف کامل و مکمل
12
فصل دوم / گراف - مسیر و دور
13
فصل دوم / گراف - مدل سازی
14
آنالیز ترکیبی / بخش اول
15
آنالیز ترکیبی / بخش دوم
16
فصل سوم / ترکیبیات - معادلات سیاله خطی
17
مربع لاتین
18
اصل شمول و عدم شمول + انواع تابع
19
اصل لانه کبوتری
20
منطق ریاضی / بخش اول
21
منطق ریاضی / بخش دوم
22
مجموعه
23
مجموعه / افراز
24
مجموعه / ضرب دکارتی
25
احتمال / بخش اول
26
احتمال / بخش دوم
27
احتمال / قانون ضرب
28
آمار توصیفی / شاخص های مرکزی - بخش اول
29
آمار توصیفی / شاخص های مرکزی - بخش دوم
30
آمار استنباطی / برآورد
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
31
انواع نمونه گیری / انواع شیوه های آمارگیری
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
نظرات شما