تک دوره ها:

کافه عربی
تعداد جلسات : 105
1
الفبای عربی/درسنامه
2
الفبای عربی / تست
3
افعال ثلاثی مزید و مجرد / درسنامه
4
افعال ثلاثی مزید و مجرد / تست
5
بررسی انواع جمله و نقش های آن/ درسنامه
6
بررسی انواع جمله و نقش های آن / تست
7
مبنی و معرب/درسنامه
8
مبنی و معرب/تست
9
اعداد /درسنامه
10
اعداد /تست
11
اعداد /تکمیلی
12
نون وقایه و جار و مجرور /درسنامه
13
نون وقایه و جار و مجرور /تست
14
انواع اسم 1/ درسنامه
15
انواع اسم 1/ تست
16
انواع اسم 2 / درسنامه
17
انواع اسم /تست
18
ساختار شرط/ درسنامه
19
ساختار شرط / تست
20
معرفه و نکره/ درسنامه
21
معرفه و نکره/ تست
22
جمله وصفیه/درسنامه
23
جمله وصفیه/تست
24
اعراب فعل مضارع / درسنامه
25
اعراب فعل مضارع/ تست
26
افعال ناقصه /درسنامه
27
افعال ناقصه/تست
28
حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس /درسنامه
29
حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس/تست
30
حال /درسنامه
31
حال/تست
32
مستثنی/درسنامه
33
مستثنی/تست
34
مفعول مطلق/درسنامه
35
مفعول مطلق/تست
36
منادا /درسنامه
37
منادا /تست
38
ترجمه / درسنامه
39
ترجمه / تست
40
درک مطلب و تحلیل صرفی
41
الفبای عربی / آزمون 1
42
الفبای عربی / آزمون 2
43
افعال ثلاثی مزید و مجرد/ آزمون 1
44
افعال ثلاثی مزید و مجرد /آزمون 2
45
بررسی انواع جمله و نقش های آن / آزمون 1
46
بررسی انواع جمله و نقش های آن / آزمون 2
47
مبنی و معرب/ آزمون 1
48
اعداد / آزمون 1
49
اعداد / آزمون 2
50
نون وقایه و جار و مجرور/ آزمون 1
51
انواع اسم / آزمون 1
52
انواع اسم / آزمون2
53
انواع اسم / آزمون 3
54
ساختار شرط / آزمون 1
55
ساختار شرط / آزمون 2
56
معرفه و نکره/ آزمون 1
57
جمله وصفیه / آزمون 1
58
اعراب فعل مضارع/ افعال ناقصه/ آزمون 1
59
اعراب فعل مضارع/ افعال ناقصه/ آزمون 2
60
حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس / آزمون 1
61
حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس / آزمون 2
62
حال/آزمون 1
63
حال/ آزمون 2
64
مستثنی/ آزمون 1
65
مستثنی/ آزمون 2
66
مفعول مطلق/ آزمون 1
67
مفعول مطلق/ آزمون 2
68
منادا/ آزمون 1
69
آزمون جامع 1/ پایه دهم
70
آزمون جامع 2 / پایه دهم
71
آزمون جامع 3 / پایه یازدهم
72
آزمون جامع 4 / پایه یازدهم
73
آزمون جامع 5/ پایه دوازدهم
74
آزمون جامع 6 / پایه دوازدهم
75
آزمون جامع 7
76
آزمون جامع 8
77
آزمون جامع 9
78
آزمون جامع 10
79
کنکور سراسری 98/ تجربی
80
کنکور سراسری 98/ ریاضی
81
کنکور سراسری 98/ انسانی
82
کنکور سراسری 98/ هنر
83
کنکور سراسری 98/ زبان
84
کنکور سراسری 98/ خارج کشور
85
کنکور سراسری 98/ انسانی/ خارج کشور
86
کنکور سراسری 98/ اختصاصی انسانی/ داخل کشور
87
کنکور سراسری 98/ اختصاصی انسانی/ خارج کشور
88
کنکور سراسری 99/ تجربی
89
کنکور سراسری 99/ ریاضی
90
کنکور سراسری 99/ انسانی
91
کنکور سراسری 99/ هنر
92
کنکور سراسری 99/ زبان
93
کنکور سراسری 99 / خارج کشور
94
کنکور سراسری 99/ انسانی/ خارج کشور
95
کنکور سراسری 99/ اختصاصی انسانی/ داخل کشور
96
کنکور سراسری 99/ اختصاصی انسانی/ خارج کشور
97
کنکور سراسری 1400/ تجربی
98
کنکور سراسری 1400/ ریاضی
99
کنکور سراسری 1400/ انسانی
100
کنکور سراسری 1400/ هنر
101
کنکور سراسری 1400/ زبان
102
کنکور سراسری 1400/ خارج کشور
103
کنکور سراسری 1400/ انسانی/ خارج کشور
104
کنکور سراسری 1400/ اختصاصی انسانی/ داخل کشور
105
کنکور سراسری 1400/ اختصاصی انسانی/ خارج کشور
زیست
تعداد جلسات : 107
1
زیست دهم / فصل اول - بخش اول
2
زیست دهم / فصل اول - بخش دوم
3
زیست دهم / فصل اول - بخش سوم
4
زیست دهم / فصل اول - بخش چهارم
5
زیست دهم / فصل دوم - بخش اول
6
زیست دهم / فصل دوم - بخش دوم
7
زیست دهم / فصل دوم - بخش سوم
8
زیست دهم / فصل دوم - بخش چهارم
9
زیست دهم / فصل دوم - بخش پنجم
10
زیست دهم / فصل سوم - بخش اول
11
زیست دهم / فصل سوم - بخش دوم
12
زیست دهم / فصل سوم - بخش سوم
13
زیست دهم / فصل چهارم - بخش اول
14
زیست دهم / فصل چهارم - بخش دوم
15
زیست دهم / فصل چهارم - بحش سوم
16
زیست دهم / فصل چهارم - بخش چهارم
17
زیست دهم / فصل چهارم - بخش پنجم
18
زیست دهم / فصل چهارم - بخش ششم
19
زیست دهم / فصل پنجم - بخش اول
20
زیست دهم / فصل پنجم - بخش دوم
21
زیست دهم / آزمون فیزیو - بخش اول
22
زیست دهم / آزمون فیزیو - بخش دوم
23
زیست دهم / آزمون فیزیو - بخش سوم
24
زیست دوازدهم / فصل اول - بخش اول
25
زیست دوازدهم / فصل اول - بخش دوم
26
زیست دوازدهم / فصل اول - بخش سوم
27
زیست دوازدهم / فصل اول - بخش چهارم
28
زیست دوازدهم / فصل اول - بخش پنجم
29
زیست دوازدهم / فصل دوم - بخش اول
30
زیست دوازدهم / فصل دوم - بخش دوم
31
زیست دوازدهم / فصل دوم - بخش سوم
32
زیست دوازدهم / فصل دوم - بخش چهارم
33
زیست دوازدهم / فصل دوم - بخش پنجم
34
زیست دوازدهم / فصل سوم - بخش اول
35
زیست دوازدهم / فصل سوم - بخش دوم
36
زیست دوازدهم / فصل سوم - بخش سوم
37
زیست دوازدهم / فصل چهارم - بخش اول
38
زیست دوازدهم / فصل چهارم - بخش دوم
39
زیست دوازدهم / فصل چهارم - بخش سوم
40
زیست دوازدهم / آزمون ژنتیک - بخش اول
41
زیست دوازدهم / آزمون ژنتیک - بخش دوم
42
زیست دوازدهم / آزمون ژنتیک - بخش سوم
43
زیست دهم / فصل ششم - بخش اول
44
زیست دهم / فصل ششم - بخش دوم
45
زیست دهم / فصل ششم - بخش سوم
46
زیست دهم / فصل هفتم - بخش اول
47
زیست دهم / فصل هفتم - بخش دوم
48
زیست یازدهم / فصل هشتم - بخش اول
49
زیست یازدهم / فصل هشتم - بخش دوم
50
زیست یازدهم / فصل هشتم - بخش سوم
51
زیست یازدهم / فصل هشتم - بخش چهارم
52
زیست یازدهم / فصل نهم - بخش اول
53
زیست یازدهم / فصل نهم - بخش دوم
54
زیست یازدهم / فصل نهم - بخش سوم
55
زیست دوازدهم / فصل ششم - بخش اول
56
زیست دوازدهم / فصل ششم - بخش دوم
57
زیست دوازدهم / فصل ششم - بخش سوم
58
زیست دوازدهم / فصل ششم - بخش چهارم
59
آزمون گیاهی / بخش اول
60
آزمون گیاهی / بخش دوم
61
آزمون گیاهی / بخش سوم
62
زیست یازدهم / فصل اول - بخش اول
63
زیست یازدهم / فصل اول - بخش دوم
64
زیست یازدهم / فصل اول - بخش سوم
65
زیست یازدهم / فصل اول - بخش چهارم
66
زیست یازدهم / فصل دوم - بخش اول
67
زیست یازدهم / فصل دوم - بخش دوم
68
زیست یازدهم / فصل دوم - بخش سوم
69
زیست یازدهم / فصل دوم - بخش چهارم
70
زیست یازدهم / فصل دوم - بخش پنجم
71
زیست یازدهم / فصل سوم- بخش اول
72
زیست یازدهم / فصل سوم - بخش دوم
73
زیست یازدهم / فصل سوم - بخش سوم
74
زیست یازدهم / فصل سوم - بخش چهارم
75
زیست یازدهم / فصل چهارم - بخش اول
76
زیست یازدهم / فصل چهارم - بخش دوم
77
زیست یازدهم / فصل چهارم - بخش سوم
78
زیست یازدهم / فصل پنجم - بخش اول
79
زیست یازدهم / فصل پنجم - بخش دوم
80
زیست یازدهم / فصل پنجم - بخش سوم
81
زیست یازدهم / فصل پنجم - بخش چهارم
82
زیست یازدهم / فصل پنجم - بخش پنجم
83
زیست یازدهم / فصل ششم - بخش اول
84
زیست یازدهم / فصل ششم - بخش دوم
85
زیست یازدهم / فصل ششم - بخش سوم
86
زیست یازدهم / فصل ششم - بخش چهارم
87
زیست یازدهم / فصل هفتم - بخش اول
88
زیست یازدهم / فصل هفتم - بخش دوم
89
زیست یازدهم / فصل هفتم - بخش سوم
90
زیست یازدهم / فصل هفتم - بخش چهارم
91
زیست یازدهم / فصل هفتم - بخش پنجم
92
زیست یازدهم / فصل هفتم - بخش ششم
93
زیست یازدهم / آزمون فیزیو - بخش اول
94
زیست یازدهم / آزمون فیزیو - بخش دوم
95
زیست یازدهم / آزمون فیزیو - بخش سوم
96
زیست دوازدهم / فصل پنجم - بخش اول
97
زیست دوازدهم / فصل پنجم - بخش دوم
98
زیست دوازدهم / فصل پنجم - بخش سوم
99
زیست دوازدهم / فصل پنجم - بخش چهارم
100
زیست دوازدهم / فصل هفتم - بخش اول
101
زیست دوازدهم / فصل هفتم - بخش دوم
102
زیست دوازدهم / فصل هفتم - بخش سوم
103
زیست دوازدهم / فصل هشتم - بخش اول
104
زیست دوازدهم / فصل هشتم - بخش دوم
105
زیست دوازدهم / فصل هشتم - بخش سوم
106
آزمون جامع اول
107
آزمون جامع دوم
سوخت جت زیست
تعداد جلسات : 24
1
جمع بندی / زیست دهم - فصل اول
2
جمع بندی / زیست دهم - فصل دوم
3
جمع بندی / زیست دهم - فصل سوم
4
جمع بندی / زیست دهم - فصل چهارم
5
جمع بندی / زیست دهم - فصل پنجم
6
جمع بندی / زیست دوازدهم - فصل اول
7
جمع بندی / زیست دوازدهم - فصل دوم
8
جمع بندی / زیست دوازدهم - فصل سوم
9
جمع بندی / زیست دوازدهم - فصل چهارم
10
جمع بندی / زیست دهم - فصل ششم
11
جمع بندی / زیست دهم - فصل هفتم
12
جمع بندی / زیست یازدهم - فصل هشتم
13
جمع بندی / زیست یازدهم - فصل نهم
14
جمع بندی / زیست دوازدهم - فصل ششم
15
جمع بندی / زیست یازدهم - فصل اول
16
جمع بندی / زیست یازدهم - فصل دوم
17
جمع بندی / زیست یازدهم - فصل سوم
18
جمع بندی / زیست یازدهم - فصل چهارم
19
جمع بندی / زیست یازدهم - فصل پنجم
20
جمع بندی / زیست یازدهم - فصل ششم
21
جمع بندی / زیست یازدهم - فصل هفتم
22
جمع بندی / زیست دوازدهم - فصل پنجم
23
جمع بندی / زیست دوازدهم - فصل هفتم
24
جمع بندی / زیست دوازدهم - فصل هشتم
شیمی
تعداد جلسات : 85
1
مقدمات پاک کنندگی
3
صابون + انواع مخلوط ها + مراحل پاک شدن لکه چربی
4
عوامل موثر بر پاک کنندگی و غیر صابونی ها
5
پاک کننده خورنده - مقدمات اسید و باز
6
اسید و باز + رسانایی الکتریکی + قدرت اسیدی
7
تعادل + درجه یونش + ثابت یونش
8
مسائل ترکیبی - درجه و ثابت یونش
9
قدرت اسید ها - تعارف اولیه PH
10
مسائل PH / بخش اول
11
مسائل PH / بخش دوم
12
بازها و عملکرد شوینده های خورنده
13
شیمی دوازدهم / فصل دوم - مقدمات الکتروشیمی و اکسایش/کاهش
14
شیمی دوازدهم / فصل دوم + واکنش فلز و قدرت فلزها
15
الکتروشیمی / سلول گالوانی
16
الکتروشیمی / پتانسیل کاهشی + مقایسه قدرت اکسندگی + کاهندگی گونه ها در واکنش
17
الکتروشیمی / انجام پذیر بودن یا نبودن واکنش ها
18
الکتروشیمی / تعیین عدد اکسایش
19
الکتروشیمی / سلول سوختی - موازنه از طریق اکسایش و کاهش
20
الکتروشیمی / خوردگی آهن - آهن گالوانیزه و حلبی
21
الکتروشیمی / برقکافت NaCl مذاب - برقکافت آب
22
الکتروشیمی / آبکاری و تهیه آلومینیوم
23
شیمی دهم / فصل اول - پیدایش عناصر
24
شیمی دهم / فصل اول - طبقه بندی و جرم اتمی عناصر
25
شیمی دهم / فصل اول - جرم اتمی میانگین و مسائل آن
26
شیمی دهم / فصل اول - نشر نور و طبف نشری + ساختار اتم
27
شیمی دهم / فصل اول - توزیع الکترون در لایه و زیر لایه + آرایش الکترونی
28
شیمی دهم / فصل اول - بررسی لایه ظرفیت و تبدیل اتم ها به یون
29
شیمی یازدهم / فصل اول - تعارف فلز ، نافلز ، شبه فلز - خصوصیات عناصر
30
شیمی یازدهم / فصل اول - بررسی تست های فلز و نافلز - شبه فلز و خصوصیات عناصر
31
شیمی دهم / فصل دوم - هواکره - تقطیر هوای مایع - هلیم
32
شیمی دهم / فصل دوم - نام گذاری ترکیب ها و قواعد لوییس
33
شیمی دهم / فصل دوم - ادامه قواعد لوییس
34
شیمی دهم / فصل دوم - اکسیدهای فلزی و نافلزی - موازنه
35
شیمی دهم / فصل دوم - شیمی سبز - اثر گلخانه ای
36
شیمی دهم / فصل دوم - قانون گازها
37
شیمی دهم / فصل دوم - اوزون و هابر
38
استوکیومتری / بررسی درصد جرمی + روابط مول-گرم بخش اول
39
استوکیومتری / روابط مول-گرم بخش دوم + درصد خلوص و بازده
40
استوکیومتری / کاهش جرم صورت گرفته + چند واکنشی ها
41
استوکیومتری / همراه با معادله + شرایط استاندارد گازها
42
استوکیومتری / ادامه تست های stp
43
استوکیومتری / شرایط غیر استاندارد گازها - بخش اول
44
استوکیومتری / شرایط غیر استاندارد گازها - بخش دوم
45
استوکیومتری / مسائل میزان پیشرفت و استوکیومتری در فرمول
46
شیمی دهم / فصل سوم - محلول + آب دریا و فرمول نویسی با یون های چند اتمی
47
شیمی دهم / فصل سوم - بررسی روابط ppm و حل مسائل آن
48
شیمی دهم / فصل سوم - درصد جرمی محلول + غلظت مولار-بخش اول
49
شیمی دهم / فصل سوم - غلظت مولار-بخش دوم
50
شیمی دهم / فصل سوم - انحلال پذیری و مسائل آن
51
شیمی دهم / فصل سوم - طبیعت در مولکول وتاثیر آن بر رفتار ماده
52
شیمی دهم / فصل سوم - بررسی نیروهای مولکولی
53
شیمی دهم / فصل سوم - فرایند انحلال + اسمز و روش های تسفیه آب
54
شیمی آلی / مقدمات و نام گذاری آلکان ها
55
شیمی آلی / خصوصیات آلکان ها و مسائل آنها
56
شیمی آلی / آلکن و آلکین و مسائل ترکیبی
57
شیمی آلی / بررسی گروه های عاملی مختلف
58
ترموشیمی / تعاریف دما + گرمای واکنش + انواع ظرفیت گرمایی
59
ترموشیمی / دمای تعادل و آنتالپی سوختن و انحلال
60
ترموشیمی / گرمای مبادله شده در یک فرایند
61
ترموشیمی / آنتالپی سوختن + ارزش سوختی
62
ترموشیمی / نمودارهای گرماده و گرماگیر
63
ترموشیمی / قانون هس
64
سینتیک شیمیایی / مفاهیم اولیه + تست سرعت-بخش اول
65
سینتیک شیمیایی / تست سرعت-بخش دوم
66
سینتیک شیمیایی / تست سرعت-بخش سوم
67
سینتیک شیمیایی / تست سرعت-بخش چهارم
68
شیمی دوازدهم / فصل سوم - انواع ترکیب ها + درصد جرمی
69
شیمی دوازدهم / فصل سوم - سیلیس + الماس + گرافیت
70
شیمی دوازدهم / فصل سوم - ترکیب های مولکولی + قطبیت در مولکول
71
شیمی دوازدهم / فصل سوم - ترکیب یونی + عدد کئوردیناسیون + شعاع اتمی و یونی
72
شیمی دوازدهم / فصل سوم - انرژی فروپاشی شبکه
73
شیمی دوازدهم / فصل سوم / شبکه بلوری فلزها + رنگ نماد زیبایی
74
شیمی دوازدهم / فصل 4 - آلاینده ها + انرژی فعالسازی
75
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - کاتالیزگر و مبدل کاتالیستی
76
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - اصل لوشاتلیه-بخش اول
77
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - اصل لوشاتلیه-بخش دوم
78
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - ثابت تعادل
79
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - PET
80
پلیمر / تعارف اولیه
81
پلیمر / مسائل مربوط به پلیمرهای افزایشی
82
پلیمر / اسید + الکل +استر
83
پلیمر / مسائل مربوط به اسید ، الکل و استر
84
پلیمر / پلی استرها
85
پلیمر / آمین ، آمیدها و پلی آمیدها
سوخت جت شیمی
تعداد جلسات : 37
1
جمع بندی / شیمی دوازدهم - فصل اول - بخش اول
2
جمع بندی / شیمی دوازدهم - فصل اول - بخش دوم
3
جمع بندی / شیمی دوازدهم - فصل اول - بخش سوم
4
جمع بندی / شیمی دوازدهم - فصل اول - بخش چهارم
5
جمع بندی / شیمی دوازدهم - فصل اول - بخش پنجم
6
جمع بندی / شیمی دوازدهم - الکتروشیمی - بخش اول
7
جمع بندی / شیمی دوازدهم - الکتروشیمی - بخش دوم
8
جمع بندی / شیمی دوازدهم - الکتروشیمی - بخش سوم
9
جمع بندی / شیمی دوازدهم - الکتروشیمی - بخش چهارم
10
جمع بندی / شیمی دوازدهم - الکتروشیمی - بخش پنجم
11
جمع بندی / شیمی دهم - فصل اول - بخش اول
12
جمع بندی / شیمی دهم - فصل اول - بخش دوم
13
جمع بندی / شیمی دهم - فصل دوم - بخش اول
14
جمع بندی / شیمی دهم - فصل دوم - بخش دوم
15
جمع بندی / شیمی دهم - فصل دوم - بخش سوم
16
جمع بندی / شیمی یازدهم - فصل اول - بخش اول
17
جمع بندی / شیمی یازدهم - فصل اول - بخش دوم
18
جمع بندی / شیمی یازدهم - فصل اول - بخش سوم
19
جمع بندی / شیمی یازدهم - فصل اول - بخش چهارم
20
جمع بندی / شیمی دهم - فصل سوم - بخش اول
21
جمع بندی / شیمی دهم - فصل سوم - بخش دوم
22
جمع بندی / شیمی دهم - فصل سوم - بخش سوم
23
جمع بندی / شیمی دهم - فصل سوم - بخش چهارم
24
جمع بندی / شیمی آلی - بخش اول
25
جمع بندی / شیمی آلی - بخش دوم
26
جمع بندی / ترموشیمی - بخش اول
27
جمع بندی / ترموشیمی - بخش دوم
28
جمع بندی / سینتیک شیمیایی - تست سرعت - بخش اول
29
جمع بندی / سینتیک شیمیایی - تست سرعت - بخش دوم
30
جمع بندی / شیمی دوازدهم - فصل سوم - بخش اول
31
جمع بندی / شیمی دوازدهم - فصل سوم - بخش دوم
32
جمع بندی / شیمی دوازدهم - فصل سوم - بخش سوم
33
جمع بندی / شیمی دوازدهم - فصل چهارم - بخش اول
34
جمع بندی / شیمی دوازدهم - فصل چهارم - بخش دوم
35
جمع بندی / شیمی دوازدهم - فصل چهارم - بخش سوم
36
جمع بندی / پلیمر - بخش اول
37
جمع بندی / پلیمر - بخش دوم
فیزیک
تعداد جلسات : 88
1
تکنیک های محاسباتی
2
مشتق گیری / مفاهیم اولیه حرکت
3
محاسبه مسافت و جا به جایی / بخش اول
4
محاسبه مسافت و جا به جایی / بخش دوم
5
نمودار مکان-زمان
6
نمودار مسافت-زمان + نمودار سرعت-زمان
7
نمودار مکان-زمان + نمودار سرعت متوسط + جا به جایی و مسافت
8
سرعت متوسط و شتای متوسط در معادله و نمودار
9
تشابه نمودار مکان-زمان و سرعت زمان خطی
10
حرکت با سرعت ثابت - سرعت نسبی
11
مسائل پیچیده سرعت ثابت
12
حرکت با شتاب ثابت
13
مسائل شتاب ثابت ، خط ترمز ، تصاعد عدیی
14
نمودار شتاب ثابت
15
دینامیک / قانون اول و دوم
16
دینامیک / قانون سوم
17
دینامیک / آسانسور + اصطکاک 1
18
دینامیک / اصطکاک 2
19
دینامیک / نیروی فنر + نیروی شناوری
20
دینامیک / میدان گرانشی + تکانه
21
نوسان / مفاهیم اولیه نوسان
22
نوسان / معادله های مکان-زمان و حرکت نوسانی
23
نوسان / معادله های مکان-زمان و محاسبه بیشترین و کمترین مسافت
24
نوسان / انواع نوسانگرها و انرژی نوسانگر
25
نوسان / انرژی نوسان
26
فشار / فشار در جامدات + نمودار فشار بر حسب عمق مایع
27
فشار / فشار در مایعات
28
فشار / لوله های U شکل
29
فشار / بارومتر + اصل پاسکال و نیروی شناوری
30
فشار / معادله پیوستگی و اصل برنولی
31
گرما / انبساط خطی
32
گرما / نمودار طول بر حسب دما و مسائل درصدی
33
گرما / تغییرات چگالی و انبساط در مایعات
34
گرما / روابط گرما + ترکیب گرما و انباسط
35
گرما / دمای تعادل
36
گرما / دمای تعادل یخ و آب
37
گرما / یخی منفی و بخار
38
گرما / توان گرمایی
39
کار و انرژی / انرژی جنبشی + کار
40
کار و انرژی / کار و انرژی جنبشی
41
کار و انرژی / انرژی پتانسیل
42
کار و انرژی / توان
43
الکتریسیته ساکن / قانون کولن + تعادل بار
44
الکتریسیته ساکن / مسائل کولن درصدی-نسبتی
45
الکتریسیته ساکن / میدان الکتریکی
46
الکتریسیته ساکن / تعادل در میدان انرژی و انرژی پتانسیل
47
الکتریسیته ساکن / پتانسیل الکتریکی
48
الکتریسیته ساکن / خازن
49
مدار / جریان الکتریکی
50
مدار / مقاومت الکتریکی
51
مدار / شدت جریان در مدار و روابط بازی
52
مدار / ولتاژ دو سر باتری و سری موازی
53
مدار / معادل گیری و قانون گره
54
مدار / تقسیم جریان - بخش اول
55
مدار / تقسیم جریان - بخش دوم
56
مدار / توان در باتری
57
مدار / توان در مقاومت ها
58
مدار / مدارهای تغییراتی
59
مغناطیس / میدان مغناطیسی
60
مغناطیس / نیروی وارد بر ذره و سیم
61
مغناطیس / میدان مغناطیسی + سیم حامل جریان
62
القا / شار مغناطیسی و قانون فارادی
63
القا / قانون لنز
64
القا / خودالقا آوری
65
القا / جریان متناوب
66
موج / مفاهیم موج
67
موج / سرعت و انتشار موج
68
موج / نقش موج - بخش اول
69
موج / نقش موج - بخش دوم
70
موج / امواج الکترومغناطیس
71
موج / امواج طولی
72
صوت / شدت صوت - بخش اول
73
صوت / شدت صوت - بخش دوم
74
صوت / اثر دوپلر
75
صوت / پژواک
76
بازتاب / بازتاب نور
77
بازتاب / ضریب شکست و بازتاب
78
بازتاب / رابطه اسنل-دکارت
79
بازتاب / شکست نور
80
بازتاب / پاشندگی نور و شکست
81
اتمی-هسته ای / کمیت های کوانتومی فوتون
82
اتمی-هسته ای / فوتوالکتریک
83
اتمی-هسته ای / الگوی اتمی
84
اتمی-هسته ای / الگوی اتمی بور
85
اتمی-هسته ای / پایداری هسته ای و پرتوزایی
86
اتمی-هسته ای / واپاشی
87
آزمون جامع 1
88
آزمون جامع 2
سوخت جت فیزیک
تعداد جلسات : 30
1
جمع بندی / مفاهیم حرکت - بخش اول
2
جمع بندی / مفاهیم حرکت - بخش دوم
3
جمع بندی / سرعت ثابت
4
جمع بندی / شتاب ثابت - بخش اول
5
جمع بندی / شتاب ثابت - بخش دوم
6
جمع بندی / دینامیک - مفاهیم دینامیک و آسانسور
7
جمع بندی / دینامیک - اصطکاک
8
جمع بندی / دینامیک - نیروی مقاومت شاره + تکانه و نیروی گرانشی
9
جمع بندی / نوسان
10
جمع بندی / فشار - لوله U شکل
11
جمع بندی / فشار - بارومتر + نیروی شناوری + برنولی + معادله پیوستگی
12
جمع بندی / گرما -روابط گرما
13
جمع بندی / گرما - دمای تعادل
14
جمع بندی / گرما - انبساط
15
جمع بندی / الکتریسیته ساکن - قانون کولن و میدان الکتریکی
16
جمع بندی / الکتریسیته ساکن - انرژی پتانسیل
17
جمع بندی / الکتریسیته ساکن - خازن
18
جمع بندی / مدار - معادل گیری
19
جمع بندی / مدار - جریان در مدار و وسایل اندازه گیری
20
جمع بندی / مدار - تقسیم جریان و مدار
21
جمع بندی / مدار - انواع توان در مقاومت و حذف و اضافه
22
جمع بندی / مغناطیس - میدان مغناطیسی و نیرو
23
جمع بندی / مغناطیس - نیروی وارد بر سیم و ذره
24
جمع بندی / مغناطیس - موج 1
25
جمع بندی / مغناطیس - موج 2
26
جمع بندی / صوت - شدت صوت
27
جمع بندی / بازتاب
28
جمع بندی / اتمی هسته ای - فوتون و فوتو الکتریک
29
جمع بندی / اتمی هسته ای - الگوی اتمی بور
30
جمع بندی / اتمی هسته ای - نیمه عمر
ریاضیات تجربی
تعداد جلسات : 70
1
معادله درجه دوم / بخش اول
2
معادله درجه دوم / بخش دوم
3
معادله درجه دوم / بخش سوم
4
معادله درجه دوم / بخش چهارم
5
تابع / مقدمات - بخش اول
6
تابع / مقدمات - بخش دوم
7
تابع / مقدمات - بخش سوم
8
تابع / مقدمات - بخش چهارم
9
تابع / مقدمات - بخش پنجم
10
انواع و انتقال تابع / بخش اول
11
انواع و انتقال تابع / بخش دوم
12
تابع / یکنوایی تابع
13
ترکیب توابع / بخش اول
14
ترکیب توابع / بخش دوم
15
اعمال جبری روی تابع
16
تابع وارون / بخش اول
17
تابع وارون / بخش دوم
18
تابع وارون / بخش سوم
19
تابع درجه 2
20
مثلثات / مقدمات مثلثات - بخش اول
21
مثلثات / مقدمات مثلثات - بخش دوم
22
مثلثات / مقدمات مثلثات - بخش سوم
23
مثلثات / نسبت های مثلثاتی 2 آلفا
24
مثلثات / معادله مثلثاتی
25
مثلثات / توابع مثلثاتی
26
مثلثات / نسبت های مثلثاتی در مثلث دلخواه
27
حد / حد در نقطه
28
حد / رفع ابهام - بخش اول
29
حد / رفع ابهام - بخش دوم
30
حد / حد بی نهایت
31
حد / حد در بی نهایت
32
حد / پیوستگی
33
مفهوم مشتق
34
مشتق تابع مرکب
35
مشتق چپ و راست
36
مشتق / مشتق پذیری روی بازه + آهنگ تغییر
37
مشتق / تست مشتق
38
کاربرد مشتق / یکنوایی
39
کاربرد مشتق / نقطه بحرانی
40
کاربرد مشتق / اکسترمم های نسبی
41
کاربرد مشتق / اکسترمم مطلق
42
کاربرد مشتق / بهینه سازی
43
لگارتیم / بخش اول
44
لگارتیم / بخش دوم
45
مجموعه
46
دنباله
47
توان های گویا / بخش اول
48
توان های گویا / بخش دوم
49
هندسه / مقدمات
50
هندسه / دایره - بخش اول
51
هندسه / دایره - بخش دوم
52
هندسه / بیضی
53
هندسه پایه / بخش اول
54
هندسه پایه / بخش دوم
55
هندسه پایه / بخش سوم
56
هندسه پایه / بخش چهارم
57
شمارش / بخش اول
58
شمارش / بخش دوم
59
شمارش / بخش سوم
60
احتمال / بخش اول
61
احتمال / بخش دوم
62
احتمال / بخش سوم
63
احتمال / بخش چهارم
64
احتمال / بخش پنجم
66
آزمون جامع 1
67
آزمون جامع 2
68
آزمون جامع 3
69
آزمون جامع 4
70
آزمون جامع 5
سوخت جت ریاضیات تجربی
تعداد جلسات : 15
1
جمع بندی / تابع - بخش اول
2
جمع بندی / تابع - بخش دوم
3
جمع بندی / تابع - بخش سوم
4
جمع بندی / مثلثات - بخش اول
5
جمع بندی / مثلثات - بخش دوم
6
جمع بندی / حد - بخش اول
7
جمع بندی / حد - بخش دوم
8
جمع بندی / مشتق - بخش اول
9
جمع بندی / مشتق - بخش دوم
10
جمع بندی / کاربرد مشتق - بخش اول
11
جمع بندی / کاربرد مشتق - بخش دوم
12
جمع بندی / هندسه - بخش اول
13
جمع بندی / هندسه - بخش دوم
14
جمع بندی / احتمال - بخش اول
15
جمع بندی / احتمال - بخش دوم
علوم و فنون
تعداد جلسات : 30
1
مبانی عروض و قافیه
2
اوزان همسان و ناهمسان
3
اختیارات زبانی
4
اختیارات زبانی-سماعی
5
اختیارات وزنی / بخش اول
6
اختیارات وزنی / بخش دوم
7
وزن شعر نیمایی و بحرهای عروضی
8
قافیه / بخش اول
9
قافیه / بخش دوم
10
آرایه های ادبی / بخش اول
11
آرایه های ادبی / بخش دوم
12
آرایه های ادبی / بخش سوم
13
آرایه های ادبی / بخش چهارم
14
آرایه های ادبی / بخش پنجم
15
آرایه های ادبی / بخش ششم
16
آرایه های ادبی / بخش هفتم
17
آرایه های ادبی / تست های ترکیبی
18
تاریخ ادبیات و سبک شناسی دهم / بخش اول
19
تاریخ ادبیات و سبک شناسی دهم / بخش دوم
20
تاریخ ادبیات و سبک شناسی یازدهم / بخش اول
21
تاریخ ادبیات و سبک شناسی یازدهم / بخش دوم
22
تاریخ ادبیات و سبک شناسی یازدهم / بخش سوم
23
تاریخ ادبیات و سبک شناسی دوازدهم / بخش اول
24
تاریخ ادبیات و سبک شناسی دوازدهم / بخش دوم
25
تاریخ ادبیات و سبک شناسی دوازدهم / بخش سوم
26
تست های طبقه بندی شده تاریخ ادبیات و سبک شناسی
27
قرابت معنایی / بخش اول - دهم و یازدهم
28
قرابت معنایی / بخش اول - دوازدهم
29
آزمون جامع 1
30
آزمون جامع 2
سوخت جت علوم و فنون
تعداد جلسات : 13
1
جمع بندی / مبانی عروض و قافیه
2
جمع بندی / اوزان همسان و ناهمسان
3
جمع بندی / اختیارات زبانی
4
جمع بندی / اختیارات وزنی
5
جمع بندی / وزن شعر نیمایی + نام گذاری اوزان
6
جمع بندی / قافیه
7
جمع بندی / آرایه های ادبی - بخش اول
8
جمع بندی / آرایه های ادبی - بخش دوم
9
جمع بندی / آرایه های ادبی - بخش سوم
10
جمع بندی / آرایه های ادبی - بخش چهارم
11
جمع بندی / آرایه های ادبی - بخش پنجم
12
جمع بندی / تاریخ ادبیات و سبک شناسی - بخش اول
13
جمع بندی / تاریخ ادبیات و سبک شناسی - بخش دوم
فلسفه و منطق
تعداد جلسات : 39
1
منطق و مباحث آن
2
روابط میان ذهن ، زبان و خارج (لفظ و معنا)
3
مفهوم ومصداق (مفهوم کلی و جرئی)
4
نسبت های چهارگانه و طبقه بندی مفاهیم
5
اقسام و شرایط تعریف
6
استدلال استقرائی-استقرای تمثیلی-استقرای تعمیمی
7
استدلال استقرائی-استنتاج بهترین تبیین
8
قضیه حملی
9
احکام قضایا / بخش اول
10
احکام قضایا / بخش دوم
11
قیاس اقترانی / بخش اول
12
قیاس اقترانی / بخش دوم
13
منطق / درس 9 و 10
14
فلسفه دوازدهم / درس اول
15
فلسفه دوازدهم / درس دوم
16
فلسفه دوازدهم / درس سوم - بخش اول
17
فلسفه دوازدهم / درس سوم - بخش دوم
18
فلسفه دوازدهم / درس چهارم
19
فلسفه دوازدهم / درس پنجم
20
فلسفه دوازدهم / درس ششم
21
فلسفه دوازدهم / درس هفتم
22
فلسفه دوازدهم / درس هشتم
23
فلسفه دوازدهم / درس نهم
24
فلسفه دوازدهم / درس دهم
25
فلسفه دوازدهم / درس یازدهم و دوازدهم
26
فلسفه یازدهم / درس اول
27
فلسفه یازدهم / درس دوم
28
فلسفه یازدهم / درس سوم
29
فلسفه یازدهم / درس چهارم
30
فلسفه یازدهم / درس پنجم
31
فلسفه یازدهم / درس ششم
32
فلسفه یازدهم / درس هفتم
33
فلسفه یازدهم / درس هشتم - بخش اول
34
فلسفه یازدهم / درس هشتم - بخش دوم
35
فلسفه یازدهم / درس نهم
36
فلسفه یازدهم / درس دهم
37
فلسفه یازدهم / درس یازدهم
38
آزمون جامع 1
39
آزمون جامع 2
سوخت جت فلسفه و منطق
تعداد جلسات : 13
1
منطق / جمع بندی - بخش اول
2
منطق / جمع بندی - بخش دوم
3
منطق / جمع بندی - بخش سوم
4
منطق / جمع بندی - بخش چهارم
5
فلسفه دوازدهم /جمع بندی - بخش اول
6
فلسفه دوازدهم /جمع بندی - بخش دوم
7
فلسفه دوازدهم /جمع بندی - بخش سوم
8
فلسفه دوازدهم /جمع بندی - بخش چهارم
9
فلسفه دوازدهم /جمع بندی - بخش پنجم
10
فلسفه یازدهم /جمع بندی - بخش اول
11
فلسفه یازدهم /جمع بندی - بخش دوم
12
فلسفه یازدهم /جمع بندی - بخش سوم
13
فلسفه یازدهم /جمع بندی - بخش چهارم
ریاضی انسانی
تعداد جلسات : 62
1
معادله درجه 1 / بخش اول
2
معادله درجه 1 / بخش دوم
3
معادله درجه 2 / روش های حل معادله
4
معادله درجه 2 / بخش دوم
5
معادله درجه 2 / بخش سوم
6
معادله درجه 2 / بخش چهارم
7
معادله درجه 2 / بخش پنجم
8
تابع خطی / بخش اول
9
تابع خطی / بخش دوم
10
تابع درجه 2 / سهمی - بخش اول
11
تابع درجه 2 / سهمی - بخش دوم
12
تابع درجه 2 / سهمی - بخش سوم
13
تابع درجه 2 / سهمی - بخش چهارم
14
تابع درجه 2 / سهمی - بخش پنجم
15
اصل شمارش / بخش اول
16
اصل شمارش / بخش دوم
17
اصل شمارش / بخش سوم
18
اصل شمارش / بخش چهارم
19
اصل شمارش / بخش پنجم
20
احتمال / بخش اول
21
احتمال / بخش دوم
22
احتمال / بخش سوم
23
احتمال / بخش چهارم
24
احتمال / بخش پنجم
25
احتمال / بخش ششم
26
مدل سازی و دنباله / بخش اول
27
مدل سازی و دنباله / بخش دوم
28
مدل سازی و دنباله / بخش سوم
29
آمار / بخش اول
30
آمار / بخش دوم
31
آمار / بخش سوم
32
آمار / بخش چهارم
33
آمار / بخش پنجم
34
آمار / بخش ششم
35
آمار / بخش هفتم
36
تابع / بخش اول
37
تابع / بخش دوم
38
تابع / بخش سوم
39
تابع / بخش چهارم
40
تابع / بخش پنجم
41
تابع / بخش ششم
42
تابع / بخش هفتم
43
دنباله / بخش اول
44
دنباله / بخش دوم
45
دنباله / بخش سوم
46
دنباله / بخش چهارم
47
دنباله / بخش پنجم
48
دنباله هندسی / بخش اول
49
دنباله هندسی / بخش دوم
50
دنباله هندسی / بخش سوم
51
دنباله هندسی / بخش چهارم
52
توان های گویا / بخش اول
53
توان های گویا / بخش دوم
54
توان های گویا / بخش سوم
55
توان های گویا / بخش چهارم
56
تابع نمایی / بخش اول
57
تابع نمایی / بخش دوم
58
منطق ، گزاره ها و استدلال ریاضی / بخش اول
59
منطق ، گزاره ها و استدلال ریاضی / بخش دوم
60
آزمون جامع 1
61
آزمون جامع 2
62
آزمون جامع 3
سوخت جت ریاضی انسانی
تعداد جلسات : 20
1
جمع بندی / مقدمات - بخش اول
2
جمع بندی / مقدمات - بخش دوم
3
جمع بندی / مقدمات - بخش سوم
4
جمع بندی / مقدمات - بخش چهارم
5
جمع بندی / شمارش و احتمال - بخش اول
6
جمع بندی / شمارش و احتمال - بخش دوم
7
جمع بندی / شمارش و احتمال - بخش سوم
8
جمع بندی / شمارش و احتمال - بخش چهارم
9
جمع بندی / آمار - بخش اول
10
جمع بندی / آمار - بخش دوم
11
جمع بندی / آمار - بخش سوم
12
جمع بندی / تابع - بخش اول
13
جمع بندی / تابع - بخش دوم
14
جمع بندی / تابع - بخش سوم
15
جمع بندی / دنباله - بخش اول
16
جمع بندی / دنباله - بخش دوم
17
جمع بندی / دنباله - بخش سوم
18
جمع بندی / دنباله - بخش چهارم
19
جمع بندی / توان و ریشه nام و تابع نمایی - بخش اول
20
جمع بندی / توان و ریشه nام و تابع نمایی - بخش دوم
اقتصاد
تعداد جلسات : 18
1
درس اول
2
درس دوم
3
درس سوم
4
درس چهارم
5
درس پنجم / بخش اول
6
درس پنجم / بخش دوم
7
درس ششم / بخش اول
8
درس ششم / بخش دوم
13
درس 11 / بخش اول
14
درس 11 / بخش دوم
16
درس 13 و 14
17
آزمون جامع 1
18
آزمون جامع 2
سوخت جت اقتصاد
تعداد جلسات : 6
1
جمع بندی / بخش اول