×

خرید دوره جامع بیگ بنگ60 رشته تجربی

قیمت: 4,200,000 تومان

نهایی کردن سفارش خرید اقساطی

لوگوی بیگ بنگ میلاد ناصح زاده - کافه کنکور دوره جامع بیگ بنگ60 رشته تجربی

قیمت: 8,400,000 تومان
قیمت نهایی : 4,200,000

ویدیو تک درس بیگ بنگ استاد میلاد ناصح زاده - کافه کنکور

تک دوره ها:

زیست
تعداد جلسات : 35
1
زیست دهم / فصل اول - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
2
زیست دهم / فصل اول - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
3
زیست دهم / فصل اول - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
4
زیست دهم / فصل اول - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
5
زیست دهم / فصل دوم - بخش اول
6
زیست دهم / فصل دوم - بخش دوم
7
زیست دهم / فصل دوم - بخش سوم
8
زیست دهم / فصل دوم - بخش چهارم
9
زیست دهم / فصل دوم - بخش پنجم
10
زیست دهم / فصل سوم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
11
زیست دهم / فصل سوم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
12
زیست دهم / فصل سوم - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
13
زیست دهم / فصل چهارم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
14
زیست دهم / فصل چهارم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
15
زیست دهم / فصل چهارم - بحش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
16
زیست دهم / فصل چهارم - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
17
زیست دهم / فصل چهارم - بخش پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
18
زیست دهم / فصل چهارم - بخش ششم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
19
زیست دهم / فصل پنجم - بخش اول
20
زیست دهم / فصل پنجم - بخش دوم
21
زیست دهم / آزمون فیزیو - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
22
زیست دهم / آزمون فیزیو - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
23
زیست دهم / آزمون فیزیو - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
24
زیست دوازدهم / فصل اول - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
25
زیست دوازدهم / فصل اول - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
26
زیست دوازدهم / فصل اول - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
27
زیست دوازدهم / فصل اول - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
28
زیست دوازدهم / فصل اول - بخش پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
29
زیست دوازدهم / فصل دوم - بخش اول
30
زیست دوازدهم / فصل دوم - بخش دوم
31
زیست دوازدهم / فصل دوم - بخش سوم
32
زیست دوازدهم / فصل دوم - بخش چهارم
33
زیست دوازدهم / فصل دوم - بخش پنجم
34
زیست دوازدهم / فصل سوم - بخش اول
35
زیست دوازدهم / فصل سوم - بخش دوم
36
زیست دوازدهم / فصل سوم - بخش سوم
37
زیست دوازدهم / فصل چهارم - بخش اول
38
زیست دوازدهم / فصل چهارم - بخش دوم
39
زیست دوازدهم / فصل چهارم - بخش سوم
40
زیست دوازدهم / آزمون ژنتیک - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
41
زیست دوازدهم / آزمون ژنتیک - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
42
زیست دوازدهم / آزمون ژنتیک - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
43
زیست دهم / فصل ششم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
44
زیست دهم / فصل ششم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
45
زیست دهم / فصل ششم - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
46
زیست دهم / فصل هفتم - بخش اول
47
زیست دهم / فصل هفتم - بخش دوم
48
زیست یازدهم / فصل هشتم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
49
زیست یازدهم / فصل هشتم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
50
زیست یازدهم / فصل هشتم - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
51
زیست یازدهم / فصل هشتم - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
52
زیست یازدهم / فصل نهم - بخش اول
53
زیست یازدهم / فصل نهم - بخش دوم
54
زیست یازدهم / فصل نهم - بخش سوم
55
زیست دوازدهم / فصل ششم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
56
زیست دوازدهم / فصل ششم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
57
زیست دوازدهم / فصل ششم - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
58
زیست دوازدهم / فصل ششم - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
59
آزمون گیاهی / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
60
آزمون گیاهی / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
61
آزمون گیاهی / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
62
زیست یازدهم / فصل اول - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
63
زیست یازدهم / فصل اول - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
64
زیست یازدهم / فصل اول - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
65
زیست یازدهم / فصل اول - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
66
زیست یازدهم / فصل دوم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
67
زیست یازدهم / فصل دوم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
68
زیست یازدهم / فصل دوم - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
69
زیست یازدهم / فصل دوم - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
70
زیست یازدهم / فصل دوم - بخش پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
71
زیست یازدهم / فصل سوم- بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
72
زیست یازدهم / فصل سوم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
73
زیست یازدهم / فصل سوم - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
74
زیست یازدهم / فصل سوم - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
75
زیست یازدهم / فصل چهارم - بخش اول
76
زیست یازدهم / فصل چهارم - بخش دوم
77
زیست یازدهم / فصل چهارم - بخش سوم
78
زیست یازدهم / فصل پنجم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
79
زیست یازدهم / فصل پنجم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
80
زیست یازدهم / فصل پنجم - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
81
زیست یازدهم / فصل پنجم - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
82
زیست یازدهم / فصل پنجم - بخش پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
83
زیست یازدهم / فصل ششم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
84
زیست یازدهم / فصل ششم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
85
زیست یازدهم / فصل ششم - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
86
زیست یازدهم / فصل ششم - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
87
زیست یازدهم / فصل هفتم - بخش اول
88
زیست یازدهم / فصل هفتم - بخش دوم
89
زیست یازدهم / فصل هفتم - بخش سوم
90
زیست یازدهم / فصل هفتم - بخش چهارم
91
زیست یازدهم / فصل هفتم - بخش پنجم
92
زیست یازدهم / فصل هفتم - بخش ششم
93
زیست یازدهم / آزمون فیزیو - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
94
زیست یازدهم / آزمون فیزیو - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
95
زیست یازدهم / آزمون فیزیو - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
96
زیست دوازدهم / فصل پنجم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
97
زیست دوازدهم / فصل پنجم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
98
زیست دوازدهم / فصل پنجم - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
99
زیست دوازدهم / فصل پنجم - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
100
زیست دوازدهم / فصل هفتم - بخش اول
101
زیست دوازدهم / فصل هفتم - بخش دوم
102
زیست دوازدهم / فصل هفتم - بخش سوم
103
زیست دوازدهم / فصل هشتم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
104
زیست دوازدهم / فصل هشتم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
105
زیست دوازدهم / فصل هشتم - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
106
آزمون جامع اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
107
آزمون جامع دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
شیمی
تعداد جلسات : 42
1
مقدمات پاک کنندگی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
2
چربی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
3
صابون + انواع مخلوط ها + مراحل پاک شدن لکه چربی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
4
عوامل موثر بر پاک کنندگی و غیر صابونی ها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
5
پاک کننده خورنده - مقدمات اسید و باز
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
6
اسید و باز + رسانایی الکتریکی + قدرت اسیدی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
7
تعادل + درجه یونش + ثابت یونش
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
8
مسائل ترکیبی - درجه و ثابت یونش
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
9
قدرت اسید ها - تعارف اولیه PH
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
10
مسائل PH / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
11
مسائل PH / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
12
بازها و عملکرد شوینده های خورنده
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
13
شیمی دوازدهم / فصل دوم - مقدمات الکتروشیمی و اکسایش/کاهش
14
شیمی دوازدهم / فصل دوم + واکنش فلز و قدرت فلزها
15
الکتروشیمی / سلول گالوانی
16
الکتروشیمی / پتانسیل کاهشی + مقایسه قدرت اکسندگی + کاهندگی گونه ها در واکنش
17
الکتروشیمی / انجام پذیر بودن یا نبودن واکنش ها
18
الکتروشیمی / تعیین عدد اکسایش
19
الکتروشیمی / سلول سوختی - موازنه از طریق اکسایش و کاهش
20
الکتروشیمی / خوردگی آهن - آهن گالوانیزه و حلبی
21
الکتروشیمی / برقکافت NaCl مذاب - برقکافت آب
22
الکتروشیمی / آبکاری و تهیه آلومینیوم
23
شیمی دهم / فصل اول - پیدایش عناصر
24
شیمی دهم / فصل اول - طبقه بندی و جرم اتمی عناصر
25
شیمی دهم / فصل اول - جرم اتمی میانگین و مسائل آن
26
شیمی دهم / فصل اول - نشر نور و طبف نشری + ساختار اتم
27
شیمی دهم / فصل اول - توزیع الکترون در لایه و زیر لایه + آرایش الکترونی
28
شیمی دهم / فصل اول - بررسی لایه ظرفیت و تبدیل اتم ها به یون
29
شیمی یازدهم / فصل اول - تعارف فلز ، نافلز ، شبه فلز - خصوصیات عناصر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
30
شیمی یازدهم / فصل اول - بررسی تست های فلز و نافلز - شبه فلز و خصوصیات عناصر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
31
شیمی دهم / فصل دوم - هواکره - تقطیر هوای مایع - هلیم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
32
شیمی دهم / فصل دوم - نام گذاری ترکیب ها و قواعد لوییس
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
33
شیمی دهم / فصل دوم - ادامه قواعد لوییس
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
34
شیمی دهم / فصل دوم - اکسیدهای فلزی و نافلزی - موازنه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
35
شیمی دهم / فصل دوم - شیمی سبز - اثر گلخانه ای
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
36
شیمی دهم / فصل دوم - قانون گازها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
37
شیمی دهم / فصل دوم - اوزون و هابر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
38
استوکیومتری / بررسی درصد جرمی + روابط مول-گرم بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
39
استوکیومتری / روابط مول-گرم بخش دوم + درصد خلوص و بازده
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
40
استوکیومتری / کاهش جرم صورت گرفته + چند واکنشی ها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
41
استوکیومتری / همراه با معادله + شرایط استاندارد گازها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
42
استوکیومتری / ادامه تست های stp
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
43
استوکیومتری / شرایط غیر استاندارد گازها - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
44
استوکیومتری / شرایط غیر استاندارد گازها - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
45
استوکیومتری / مسائل میزان پیشرفت و استوکیومتری در فرمول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
46
شیمی دهم / فصل سوم - محلول + آب دریا و فرمول نویسی با یون های چند اتمی
47
شیمی دهم / فصل سوم - بررسی روابط ppm و حل مسائل آن
48
شیمی دهم / فصل سوم - درصد جرمی محلول + غلظت مولار-بخش اول
49
شیمی دهم / فصل سوم - غلظت مولار-بخش دوم
50
شیمی دهم / فصل سوم - انحلال پذیری و مسائل آن
51
شیمی دهم / فصل سوم - طبیعت در مولکول وتاثیر آن بر رفتار ماده
52
شیمی دهم / فصل سوم - بررسی نیروهای مولکولی
53
شیمی دهم / فصل سوم - فرایند انحلال + اسمز و روش های تسفیه آب
54
شیمی آلی / مقدمات و نام گذاری آلکان ها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
55
شیمی آلی / خصوصیات آلکان ها و مسائل آنها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
56
شیمی آلی / آلکن و آلکین و مسائل ترکیبی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
57
شیمی آلی / بررسی گروه های عاملی مختلف
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
58
ترموشیمی / تعاریف دما + گرمای واکنش + انواع ظرفیت گرمایی
59
ترموشیمی / دمای تعادل و آنتالپی سوختن و انحلال
60
ترموشیمی / گرمای مبادله شده در یک فرایند
61
ترموشیمی / آنتالپی سوختن + ارزش سوختی
62
ترموشیمی / نمودارهای گرماده و گرماگیر
63
ترموشیمی / قانون هس
64
سینتیک شیمیایی / مفاهیم اولیه + تست سرعت-بخش اول
65
سینتیک شیمیایی / تست سرعت-بخش دوم
66
سینتیک شیمیایی / تست سرعت-بخش سوم
67
سینتیک شیمیایی / تست سرعت-بخش چهارم
68
شیمی دوازدهم / فصل سوم - انواع ترکیب ها + درصد جرمی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
69
شیمی دوازدهم / فصل سوم - سیلیس + الماس + گرافیت
70
شیمی دوازدهم / فصل سوم - ترکیب های مولکولی + قطبیت در مولکول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
71
شیمی دوازدهم / فصل سوم - ترکیب یونی + عدد کئوردیناسیون + شعاع اتمی و یونی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
72
شیمی دوازدهم / فصل سوم - انرژی فروپاشی شبکه
73
شیمی دوازدهم / فصل سوم / شبکه بلوری فلزها + رنگ نماد زیبایی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
74
شیمی دوازدهم / فصل 4 - آلاینده ها + انرژی فعالسازی
75
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - کاتالیزگر و مبدل کاتالیستی
76
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - اصل لوشاتلیه-بخش اول
77
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - اصل لوشاتلیه-بخش دوم
78
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - ثابت تعادل
79
شیمی دوازدهم / فصل چهارم - PET
80
پلیمر / تعارف اولیه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
81
پلیمر / مسائل مربوط به پلیمرهای افزایشی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
82
پلیمر / اسید + الکل +استر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
83
پلیمر / مسائل مربوط به اسید ، الکل و استر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
84
پلیمر / پلی استرها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
85
پلیمر / آمین ، آمیدها و پلی آمیدها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
فیزیک
تعداد جلسات : 42
1
تکنیک های محاسباتی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
2
مشتق گیری / مفاهیم اولیه حرکت
3
محاسبه مسافت و جا به جایی / بخش اول
4
محاسبه مسافت و جا به جایی / بخش دوم
5
نمودار مکان-زمان
6
نمودار مسافت-زمان + نمودار سرعت-زمان
7
نمودار مکان-زمان + نمودار سرعت متوسط + جا به جایی و مسافت
8
سرعت متوسط و شتای متوسط در معادله و نمودار
9
تشابه نمودار مکان-زمان و سرعت زمان خطی
10
حرکت با سرعت ثابت - سرعت نسبی
11
مسائل پیچیده سرعت ثابت
12
حرکت با شتاب ثابت
13
مسائل شتاب ثابت ، خط ترمز ، تصاعد عدیی
14
نمودار شتاب ثابت
15
دینامیک / قانون اول و دوم
16
دینامیک / قانون سوم
17
دینامیک / آسانسور + اصطکاک 1
18
دینامیک / اصطکاک 2
19
دینامیک / نیروی فنر + نیروی شناوری
20
دینامیک / میدان گرانشی + تکانه
21
نوسان / مفاهیم اولیه نوسان
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
22
نوسان / معادله های مکان-زمان و حرکت نوسانی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
23
نوسان / معادله های مکان-زمان و محاسبه بیشترین و کمترین مسافت
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
24
نوسان / انواع نوسانگرها و انرژی نوسانگر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
25
نوسان / انرژی نوسان
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
26
فشار / فشار در جامدات + نمودار فشار بر حسب عمق مایع
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
27
فشار / فشار در مایعات
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
28
فشار / لوله های U شکل
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
29
فشار / بارومتر + اصل پاسکال و نیروی شناوری
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
30
فشار / معادله پیوستگی و اصل برنولی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
31
گرما / انبساط خطی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
32
گرما / نمودار طول بر حسب دما و مسائل درصدی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
33
گرما / تغییرات چگالی و انبساط در مایعات
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
34
گرما / روابط گرما + ترکیب گرما و انباسط
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
35
گرما / دمای تعادل
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
36
گرما / دمای تعادل یخ و آب
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
37
گرما / یخی منفی و بخار
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
38
گرما / توان گرمایی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
39
کار و انرژی / انرژی جنبشی + کار
40
کار و انرژی / کار و انرژی جنبشی
41
کار و انرژی / انرژی پتانسیل
42
کار و انرژی / توان
43
الکتریسیته ساکن / قانون کولن + تعادل بار
44
الکتریسیته ساکن / مسائل کولن درصدی-نسبتی
45
الکتریسیته ساکن / میدان الکتریکی
46
الکتریسیته ساکن / تعادل در میدان انرژی و انرژی پتانسیل
47
الکتریسیته ساکن / پتانسیل الکتریکی
48
الکتریسیته ساکن / خازن
49
مدار / جریان الکتریکی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
50
مدار / مقاومت الکتریکی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
51
مدار / شدت جریان در مدار و روابط بازی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
52
مدار / ولتاژ دو سر باتری و سری موازی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
53
مدار / معادل گیری و قانون گره
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
54
مدار / تقسیم جریان - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
55
مدار / تقسیم جریان - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
56
مدار / توان در باتری
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
57
مدار / توان در مقاومت ها
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
58
مدار / مدارهای تغییراتی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
59
مغناطیس / میدان مغناطیسی
60
مغناطیس / نیروی وارد بر ذره و سیم
61
مغناطیس / میدان مغناطیسی + سیم حامل جریان
62
القا / شار مغناطیسی و قانون فارادی
63
القا / قانون لنز
64
القا / خودالقا آوری
65
القا / جریان متناوب
66
موج / مفاهیم موج
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
67
موج / سرعت و انتشار موج
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
68
موج / نقش موج - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
69
موج / نقش موج - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
70
موج / امواج الکترومغناطیس
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
71
موج / امواج طولی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
72
صوت / شدت صوت - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
73
صوت / شدت صوت - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
74
صوت / اثر دوپلر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
75
صوت / پژواک
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
76
بازتاب / بازتاب نور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
77
بازتاب / ضریب شکست و بازتاب
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
78
بازتاب / رابطه اسنل-دکارت
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
79
بازتاب / شکست نور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
80
بازتاب / پاشندگی نور و شکست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
81
اتمی-هسته ای / کمیت های کوانتومی فوتون
82
اتمی-هسته ای / فوتوالکتریک
83
اتمی-هسته ای / الگوی اتمی
84
اتمی-هسته ای / الگوی اتمی بور
85
اتمی-هسته ای / پایداری هسته ای و پرتوزایی
86
اتمی-هسته ای / واپاشی
87
آزمون جامع 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
88
آزمون جامع 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
ریاضیات تجربی
تعداد جلسات : 27
1
معادله درجه دوم / بخش اول
2
معادله درجه دوم / بخش دوم
3
معادله درجه دوم / بخش سوم
4
معادله درجه دوم / بخش چهارم
5
تابع / مقدمات - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
6
تابع / مقدمات - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
7
تابع / مقدمات - بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
8
تابع / مقدمات - بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
9
تابع / مقدمات - بخش پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
10
انواع و انتقال تابع / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
11
انواع و انتقال تابع / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
12
تابع / یکنوایی تابع
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
13
ترکیب توابع / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
14
ترکیب توابع / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
15
اعمال جبری روی تابع
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
16
تابع وارون / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
17
تابع وارون / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
18
تابع وارون / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
19
تابع درجه 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
20
مثلثات / مقدمات مثلثات - بخش اول
21
مثلثات / مقدمات مثلثات - بخش دوم
22
مثلثات / مقدمات مثلثات - بخش سوم
23
مثلثات / نسبت های مثلثاتی 2 آلفا
24
مثلثات / معادله مثلثاتی
25
مثلثات / توابع مثلثاتی
26
مثلثات / نسبت های مثلثاتی در مثلث دلخواه
27
حد / حد در نقطه
28
حد / رفع ابهام - بخش اول
29
حد / رفع ابهام - بخش دوم
30
حد / حد بی نهایت
31
حد / حد در بی نهایت
32
حد / پیوستگی
33
مفهوم مشتق
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
34
مشتق تابع مرکب
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
35
مشتق چپ و راست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
36
مشتق / مشتق پذیری روی بازه + آهنگ تغییر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
37
مشتق / تست مشتق
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
38
کاربرد مشتق / یکنوایی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
39
کاربرد مشتق / نقطه بحرانی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
40
کاربرد مشتق / اکسترمم های نسبی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
41
کاربرد مشتق / اکسترمم مطلق
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
42
کاربرد مشتق / بهینه سازی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
43
لگارتیم / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
44
لگارتیم / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
45
مجموعه
46
دنباله
47
توان های گویا / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
48
توان های گویا / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
49
هندسه / مقدمات
50
هندسه / دایره - بخش اول
51
هندسه / دایره - بخش دوم
52
هندسه / بیضی
53
هندسه پایه / بخش اول
54
هندسه پایه / بخش دوم
55
هندسه پایه / بخش سوم
56
هندسه پایه / بخش چهارم
57
شمارش / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
58
شمارش / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
59
شمارش / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
60
احتمال / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
61
احتمال / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
62
احتمال / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
63
احتمال / بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
64
احتمال / بخش پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
65
آمار
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
66
آزمون جامع 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
67
آزمون جامع 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
68
آزمون جامع 3
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
69
آزمون جامع 4
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
70
آزمون جامع 5
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
نظرات شما