×

خرید دوره جامع بیگ بنگ60 رشته انسانی + کافه عربی60

قیمت: 3,600,000 تومان

نهایی کردن سفارش خرید اقساطی

لوگوی بیگ بنگ میلاد ناصح زاده - کافه کنکور دوره جامع بیگ بنگ60 رشته انسانی + کافه عربی60

قیمت: 7,200,000 تومان
قیمت نهایی : 3,600,000

ویدیو تک درس بیگ بنگ استاد میلاد ناصح زاده - کافه کنکور

تک دوره ها:

کافه عربی
تعداد جلسات : 34
1
الفبای عربی/درسنامه
2
الفبای عربی / تست
3
افعال ثلاثی مزید و مجرد / درسنامه
4
افعال ثلاثی مزید و مجرد / تست
5
بررسی انواع جمله و نقش های آن/ درسنامه
6
بررسی انواع جمله و نقش های آن / تست
7
مبنی و معرب/درسنامه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
8
مبنی و معرب/تست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
9
اعداد /درسنامه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
10
اعداد /تست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
11
اعداد /تکمیلی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
12
نون وقایه و جار و مجرور /درسنامه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
13
نون وقایه و جار و مجرور /تست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
14
انواع اسم 1/ درسنامه
15
انواع اسم 1/ تست
16
انواع اسم 2 / درسنامه
17
انواع اسم /تست
18
ساختار شرط/ درسنامه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
19
ساختار شرط / تست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
20
معرفه و نکره/ درسنامه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
21
معرفه و نکره/ تست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
22
جمله وصفیه/درسنامه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
23
جمله وصفیه/تست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
24
اعراب فعل مضارع / درسنامه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
25
اعراب فعل مضارع/ تست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
26
افعال ناقصه /درسنامه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
27
افعال ناقصه/تست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
28
حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس /درسنامه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
29
حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس/تست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
30
حال /درسنامه
31
حال/تست
32
مستثنی/درسنامه
33
مستثنی/تست
34
مفعول مطلق/درسنامه
35
مفعول مطلق/تست
36
منادا /درسنامه
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
37
منادا /تست
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
38
ترجمه / درسنامه
39
ترجمه / تست
40
درک مطلب و تحلیل صرفی
41
الفبای عربی / آزمون 1
42
الفبای عربی / آزمون 2
43
افعال ثلاثی مزید و مجرد/ آزمون 1
44
افعال ثلاثی مزید و مجرد /آزمون 2
45
بررسی انواع جمله و نقش های آن / آزمون 1
46
بررسی انواع جمله و نقش های آن / آزمون 2
47
مبنی و معرب/ آزمون 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
48
اعداد / آزمون 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
49
اعداد / آزمون 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
50
نون وقایه و جار و مجرور/ آزمون 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
51
انواع اسم / آزمون 1
52
انواع اسم / آزمون2
53
انواع اسم / آزمون 3
54
ساختار شرط / آزمون 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
55
ساختار شرط / آزمون 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
56
معرفه و نکره/ آزمون 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
57
جمله وصفیه / آزمون 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
58
اعراب فعل مضارع/ افعال ناقصه/ آزمون 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
59
اعراب فعل مضارع/ افعال ناقصه/ آزمون 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
60
حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس / آزمون 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
61
حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس / آزمون 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
62
حال/آزمون 1
63
حال/ آزمون 2
64
مستثنی/ آزمون 1
65
مستثنی/ آزمون 2
66
مفعول مطلق/ آزمون 1
67
مفعول مطلق/ آزمون 2
68
منادا/ آزمون 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
69
آزمون جامع 1/ پایه دهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
70
آزمون جامع 2 / پایه دهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
71
آزمون جامع 3 / پایه یازدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
72
آزمون جامع 4 / پایه یازدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
73
آزمون جامع 5/ پایه دوازدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
74
آزمون جامع 6 / پایه دوازدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
75
آزمون جامع 7
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
76
آزمون جامع 8
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
77
آزمون جامع 9
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
78
آزمون جامع 10
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
79
کنکور سراسری 98/ تجربی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
80
کنکور سراسری 98/ ریاضی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
81
کنکور سراسری 98/ انسانی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
82
کنکور سراسری 98/ هنر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
83
کنکور سراسری 98/ زبان
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
84
کنکور سراسری 98/ خارج کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
85
کنکور سراسری 98/ انسانی/ خارج کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
86
کنکور سراسری 98/ اختصاصی انسانی/ داخل کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
87
کنکور سراسری 98/ اختصاصی انسانی/ خارج کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
88
کنکور سراسری 99/ تجربی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
89
کنکور سراسری 99/ ریاضی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
90
کنکور سراسری 99/ انسانی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
91
کنکور سراسری 99/ هنر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
92
کنکور سراسری 99/ زبان
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
93
کنکور سراسری 99 / خارج کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
94
کنکور سراسری 99/ انسانی/ خارج کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
95
کنکور سراسری 99/ اختصاصی انسانی/ داخل کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
96
کنکور سراسری 99/ اختصاصی انسانی/ خارج کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
97
کنکور سراسری 1400/ تجربی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
98
کنکور سراسری 1400/ ریاضی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
99
کنکور سراسری 1400/ انسانی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
100
کنکور سراسری 1400/ هنر
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
101
کنکور سراسری 1400/ زبان
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
102
کنکور سراسری 1400/ خارج کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
103
کنکور سراسری 1400/ انسانی/ خارج کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
104
کنکور سراسری 1400/ اختصاصی انسانی/ داخل کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
105
کنکور سراسری 1400/ اختصاصی انسانی/ خارج کشور
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
علوم و فنون
تعداد جلسات : 17
1
مبانی عروض و قافیه
2
اوزان همسان و ناهمسان
3
اختیارات زبانی
4
اختیارات زبانی-سماعی
5
اختیارات وزنی / بخش اول
6
اختیارات وزنی / بخش دوم
7
وزن شعر نیمایی و بحرهای عروضی
8
قافیه / بخش اول
9
قافیه / بخش دوم
10
آرایه های ادبی / بخش اول
11
آرایه های ادبی / بخش دوم
12
آرایه های ادبی / بخش سوم
13
آرایه های ادبی / بخش چهارم
14
آرایه های ادبی / بخش پنجم
15
آرایه های ادبی / بخش ششم
16
آرایه های ادبی / بخش هفتم
17
آرایه های ادبی / تست های ترکیبی
18
تاریخ ادبیات و سبک شناسی دهم / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
19
تاریخ ادبیات و سبک شناسی دهم / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
20
تاریخ ادبیات و سبک شناسی یازدهم / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
21
تاریخ ادبیات و سبک شناسی یازدهم / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
22
تاریخ ادبیات و سبک شناسی یازدهم / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
23
تاریخ ادبیات و سبک شناسی دوازدهم / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
24
تاریخ ادبیات و سبک شناسی دوازدهم / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
25
تاریخ ادبیات و سبک شناسی دوازدهم / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
26
تست های طبقه بندی شده تاریخ ادبیات و سبک شناسی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
27
قرابت معنایی / بخش اول - دهم و یازدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
28
قرابت معنایی / بخش اول - دوازدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
29
آزمون جامع 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
30
آزمون جامع 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
فلسفه و منطق
تعداد جلسات : 11
1
منطق و مباحث آن
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
2
روابط میان ذهن ، زبان و خارج (لفظ و معنا)
3
مفهوم ومصداق (مفهوم کلی و جرئی)
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
4
نسبت های چهارگانه و طبقه بندی مفاهیم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
5
اقسام و شرایط تعریف
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
6
استدلال استقرائی-استقرای تمثیلی-استقرای تعمیمی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
7
استدلال استقرائی-استنتاج بهترین تبیین
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
8
قضیه حملی
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
9
احکام قضایا / بخش اول
10
احکام قضایا / بخش دوم
11
قیاس اقترانی / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
12
قیاس اقترانی / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
13
منطق / درس 9 و 10
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
14
فلسفه دوازدهم / درس اول
15
فلسفه دوازدهم / درس دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
16
فلسفه دوازدهم / درس سوم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
17
فلسفه دوازدهم / درس سوم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
18
فلسفه دوازدهم / درس چهارم
19
فلسفه دوازدهم / درس پنجم
20
فلسفه دوازدهم / درس ششم
21
فلسفه دوازدهم / درس هفتم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
22
فلسفه دوازدهم / درس هشتم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
23
فلسفه دوازدهم / درس نهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
24
فلسفه دوازدهم / درس دهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
25
فلسفه دوازدهم / درس یازدهم و دوازدهم
26
فلسفه یازدهم / درس اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
27
فلسفه یازدهم / درس دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
28
فلسفه یازدهم / درس سوم
29
فلسفه یازدهم / درس چهارم
30
فلسفه یازدهم / درس پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
31
فلسفه یازدهم / درس ششم
32
فلسفه یازدهم / درس هفتم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
33
فلسفه یازدهم / درس هشتم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
34
فلسفه یازدهم / درس هشتم - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
35
فلسفه یازدهم / درس نهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
36
فلسفه یازدهم / درس دهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
37
فلسفه یازدهم / درس یازدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
38
آزمون جامع 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
39
آزمون جامع 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
ریاضی انسانی
تعداد جلسات : 23
1
معادله درجه 1 / بخش اول
2
معادله درجه 1 / بخش دوم
3
معادله درجه 2 / روش های حل معادله
4
معادله درجه 2 / بخش دوم
5
معادله درجه 2 / بخش سوم
6
معادله درجه 2 / بخش چهارم
7
معادله درجه 2 / بخش پنجم
8
تابع خطی / بخش اول
9
تابع خطی / بخش دوم
10
تابع درجه 2 / سهمی - بخش اول
11
تابع درجه 2 / سهمی - بخش دوم
12
تابع درجه 2 / سهمی - بخش سوم
13
تابع درجه 2 / سهمی - بخش چهارم
14
تابع درجه 2 / سهمی - بخش پنجم
15
اصل شمارش / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
16
اصل شمارش / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
17
اصل شمارش / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
18
اصل شمارش / بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
19
اصل شمارش / بخش پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
20
احتمال / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
21
احتمال / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
22
احتمال / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
23
احتمال / بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
24
احتمال / بخش پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
25
احتمال / بخش ششم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
26
مدل سازی و دنباله / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
27
مدل سازی و دنباله / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
28
مدل سازی و دنباله / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
29
آمار / بخش اول
30
آمار / بخش دوم
31
آمار / بخش سوم
32
آمار / بخش چهارم
33
آمار / بخش پنجم
34
آمار / بخش ششم
35
آمار / بخش هفتم
36
تابع / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
37
تابع / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
38
تابع / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
39
تابع / بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
40
تابع / بخش پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
41
تابع / بخش ششم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
42
تابع / بخش هفتم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
43
دنباله / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
44
دنباله / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
45
دنباله / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
46
دنباله / بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
47
دنباله / بخش پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
48
دنباله هندسی / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
49
دنباله هندسی / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
50
دنباله هندسی / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
51
دنباله هندسی / بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
52
توان های گویا / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
53
توان های گویا / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
54
توان های گویا / بخش سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
55
توان های گویا / بخش چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
56
تابع نمایی / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
57
تابع نمایی / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
58
منطق ، گزاره ها و استدلال ریاضی / بخش اول
59
منطق ، گزاره ها و استدلال ریاضی / بخش دوم
60
آزمون جامع 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
61
آزمون جامع 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
62
آزمون جامع 3
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
اقتصاد
تعداد جلسات : 5
1
درس اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
2
درس دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
3
درس سوم
4
درس چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
5
درس پنجم / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
6
درس پنجم / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
7
درس ششم / بخش اول
8
درس ششم / بخش دوم
9
درس 7
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
10
درس 8
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
13
درس 11 / بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
14
درس 11 / بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
15
درس 12
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
16
درس 13 و 14
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
17
آزمون جامع 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
18
آزمون جامع 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
جامعه شناسی
تعداد جلسات : 6
1
دهم / درس 1 تا 4
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
2
دهم / درس 5 و 6
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
3
دهم / درس 7 و 8
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
4
دهم / درس 9 و 10
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
5
دهم / درس 11 و 12
6
دهم / درس 13
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
7
دهم / درس 15 و 16 - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
8
دهم / درس 15 و 16 - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
9
یازدهم / درس 1 و 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
10
یازدهم / درس 3 و 4
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
11
یازدهم / درس 5
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
12
یازدهم / درس 6
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
13
یازدهم / درس 7
14
یازدهم / درس 8
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
15
یازدهم / درس 9 و 10
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
16
یازدهم / درس 11 و 12
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
17
یازدهم / درس 13
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
18
یازدهم / درس 14
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
19
یازدهم / درس 15
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
20
دوازدهم / درس 1 و 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
21
دوازدهم / درس 3
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
22
دوازدهم / درس 4
23
دوازدهم / درس 5
24
دوازدهم / درس 6 - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
25
دوازدهم / درس 6 - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
26
دوازدهم / درس 7
27
دوازدهم / درس 8 - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
28
دوازدهم / درس 8 - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
29
دوازدهم / درس 9
30
دوازدهم / درس 10 - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
31
دوازدهم / درس 10 - بخش دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
روانشناسی
تعداد جلسات : 10
1
فصل اول
2
فصل اول / تست های طبقه بندی شده
3
فصل دوم / بخش اول
4
فصل دوم / بخش دوم
5
فصل دوم / تست های طبقه بندی شده + فصل سوم / بخش اول
6
فصل سوم / بخش دوم
7
فصل چهارم
8
فصل چهارم / تست های طبقه بندی شده
10
فصل 5 / تست های طبقه بندی شده
11
فصل 6
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
12
فصل 6 / تست های طبقه بندی شده
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
13
فصل 7
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
14
فصل 7 / تست های طبقه بندی شده
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
15
فصل 8
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
16
فصل 8 / تست های طبقه بندی شده
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
تاریخ
تعداد جلسات : 6
1
دوزادهم / درس اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
2
دوزادهم / درس دوم
3
دوزادهم / درس سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
4
دوزادهم / درس چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
5
دوزادهم / درس پنجم
6
دوزادهم / درس ششم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
7
دوزادهم / درس هفتم + درس هشتم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
8
دوزادهم / درس هشتم - بخش اول + درس نهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
9
دوزادهم / درس دهم + درس یازدهم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
10
دوزادهم / درس یازدهم - بخش دوم + درس دوازدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
11
دهم / درس اول
12
دهم / درس دوم
13
دهم / درس سوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
14
دهم / درس چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
15
دهم / درس پنجم و ششم
16
دهم / درس هفتم و هشتم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
17
دهم / درس نهم تا دوازدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
18
دهم / درس سیزدهم تا شانزدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
19
یازدهم / درس اول و دوم
20
یازدهم / درس سوم و چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
21
یازدهم / درس پنجم و ششم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
22
یازدهم / درس هفتم و هشتم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
23
یازدهم / درس نهم و دهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
24
یازدهم / درس یازدهم و دوازدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
25
یازدهم / درس سیزدهم و چهاردهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
26
یازدهم / درس پانزدهم و شانزدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
27
آزمون جامع 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
28
آزمون جامع 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
جغرافیا
تعداد جلسات : 7
1
دوازدهم / درس اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
2
دوازدهم / درس دوم
3
دوازدهم / درس سوم + فنون 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
4
دوازدهم / درس چهارم + فنون 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
5
دوازدهم / درس پنجم
6
دوازدهم / درس ششم + فنون 3
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
7
دهم / درس اول و دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
8
دهم / درس سوم و چهارم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
9
دهم / درس پنجم
10
دهم / درس ششم + درس هفتم - بخش اول
11
دهم / درس هفتم - بخش دوم + درس هشتم
12
دهم / درس نهم و دهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
13
یازدهم / درس اول و دوم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
14
یازدهم / درس سوم
15
یازدهم / درس چهارم
16
یازدهم / درس پنجم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
17
یازدهم / درس ششم + درس هفتم - بخش اول
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
18
یازدهم / درس هفتم - بخش دوم + درس هشتم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
19
یازدهم / درس نهم و دهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
20
یازدهم / درس یازدهم
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
21
آزمون جامع 1
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
22
آزمون جامع 2
این جلسه در دوره بیگ بنگ 60 موجود نیست
نظرات شما